Wybierz region
pl
 • PL
 • EN
Wydrukuj

Konferencja "Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego"

Konferencja organizowana w ramach projektu pt. „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” realizowanego przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - konkurs nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

KONFERENCJA NAUKOWA

„PLANOWANIE CYWILNE W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO”

Konferencja organizowana w ramach projektu pt. „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” realizowanego przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - konkurs nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA:

Przewodniczący:

mł. bryg. dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI – CNBOP-PIB

Członkowie:

 • st. bryg. mgr inż. Krzysztof BISKUP – CNBOP-PIB
 • dr hab. Andrzej GLEN prof. AON
 • mł. bryg. dr inż. Paweł KĘPKA – SGSP
 • prof. zw. dr hab. inż. Waldemar KITLER – AON
 • dr hab. inż. Witold LIDWA prof. AON
 • mgr Jerzy MACIAK – ZOSP RP
 • płk dr Dariusz MAJCHRZAK – AON
 • st. bryg. mgr inż. Dariusz MARCZYŃSKI – KG PSP
 • płk dr hab. inż. Maciej MARSZAŁEK prof. AON
 • mgr Jadwiga NOWOTNIK – ASSECO
 • mgr inż. Waldemar PAWLAK – ZOSP RP
 • dr hab. inż. Ewa RUDNIK – prof. CNBOP-PIB
 • płk dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI prof. AON
 • mł. bryg. mgr inż. Jacek ZBOINA – CNBOP-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Agnieszka CHOTOMSKA
 • Anna GOLIŃSKA
 • Maria KĘDZIERSKA
 • Bartłomiej POŁEĆ
 • Monika SIKORA
 • Anna SKOLIMOWSKA
 • Magda ŚLARZYŃSKA
 • Rafał WRÓBEL
 • Emilia ŻEBROWSKA

 

CEL KONFERENCJI:

Celem konferencji jest omówienie istoty i znaczenia planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, w tym jego uwarunkowań formalno-prawnych, struktury terytorialnej i zadań poszczególnych podmiotów systemu oraz relacji pomiędzy nimi w opracowaniu planów zarządzania kryzysowego (poziom gminy, powiatu i województwa) w powiązaniu z wymaganiami funkcjonalnymi budowanego oprogramowania, sformułowanymi przez użytkowników końcowych.

 

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI:

Realizacja projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” oraz prowadzone prace zmierzają do identyfikacji wymagań docelowych użytkowników oprogramowania wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego. Podczas konferencji omówione zostaną wybrane problemy dotyczące:

- zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem planowania cywilnego jako obszaru zadaniowego, w ramach którego jednym z głównych przedsięwzięć jest opracowanie planów zarządzania kryzysowego;

- uwarunkowań formalno-prawnych budowy planów zarządzania kryzysowego, ich struktury i zadań podmiotów systemu zarządzania kryzysowego uczestniczących w ich tworzeniu.

Ponadto, podczas konferencji zaprezentowana zostanie uniwersalna metodyka ich opracowania, jak również przedstawiona zostanie ogólna koncepcja struktury, założeń i specyfikacji systemu informatycznego wspomagającego proces budowy planów zarządzania kryzysowego wraz z uzyskanymi wynikami badań użytkownika końcowego.

TERMIN:

26.11.2013 r.

MIEJSCE:

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - 
Państwowy Instytut Badawczy

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów k/ Otwocka
centrala: +(48 22) 76 93 291

PROGRAM RAMOWY:

Panel I - System zarządzania kryzysowego w Polsce

I.1 Struktura systemu zarządzania kryzysowego.

I.2 Zarządzanie kryzysowe w ujęciu legalnym – akty i normy prawne.

I.3 Podstawowe pojęcia i definicje w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Panel II - Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym

II.1 Istota i funkcje planowania cywilnego w zarządzaniu kryzysowym w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych.

II.2 Struktura planów zarządzania kryzysowego.

II.3 Metodyka opracowania planów zarządzania kryzysowego.

Panel III - Technologie i metody wykorzystywane przy opracowaniu planów zarządzania kryzysowego

III.1 Eliksir – oprogramowanie dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego.

III.2 Technologie wykorzystywane przez SZ RP i NATO – możliwości zastosowania na potrzeby planowania kryzysowego.

III.3 Koncepcje wykorzystania modeli analitycznych i narzędzi informatycznych do projektowanego systemu.

Panel IV – Koncepcja nowego systemu wspomagającego opracowywanie oraz zarządzanie planami zarządzania kryzysowego

IV.1 Wymagania zidentyfikowane w ramach badań ankietowych.

IV.2 Koncepcja założeń i architektury projektowanego systemu.

Panel V - DyskusjaWydrukuj