Wybierz region
pl

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych - Zintegrowany System Informatyczny

Szczegóły wdrożenia

Agencja wykonuje w imieniu własnym prawa i obowiązki związane z mieniem Skarbu Państwa powierzonym jej po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej. Dzięki wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego ułatwieniu uległo wykonywanie zadań określonych w ustawach i statucie oraz poprawie uległ poziom kontroli nad stanem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Profil klienta

Agencja Nieruchomości Rolnych logo

Agencja Nieruchomości Rolnych jest następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Kontynuuje ona pod nową nazwą dotychczasową działalność AWRSP, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. ANR jest państwową osobą prawną, instytucją powierniczą, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie. Agencja wykonuje w imieniu własnym prawa i obowiązki związane z mieniem Skarbu Państwa powierzonym jej po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, w tym również prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych.

Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie:

  • tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
  • tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  • restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
  • obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne,
  • administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,
  • zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,
  • inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych.