Wybierz region
pl

Ministerstwo Finansów (MF)

Ministerstwa Finansów - wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego „BeSTi@”

Szczegóły wdrożenia

„System ma strukturę trójpoziomową i składa się z trzech podsystemów przeznaczonych dla JST, regionalnych izb obrachunkowych i Ministerstwa Finansów. BeSTi@ służy głównie do przekazywania, gromadzenia, przetwarzania i analiz danych ze sprawozdań z wykonania budżetów JST, bilansów i uchwał budżetowych. Dzięki wdrożeniu systemu skrócił się czas przekazywania informacji oraz poprawiła się jakość danych.” – mówi Zofia Ogińska, zastępca dyrektora Biura Ministra Finansów w wywiadzie dla Magazynu fundacji Promocji Gmin Polskich „Gmina”

Profil klienta

Ministerstwo Finansów logo

Ministerstwo Finansów (MF) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych.

Jednym z podstawowych zadań MF jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto ministerstwo zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym.
MF odpowiada również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz realizację przepisów dotyczących ceł i kontrolę skarbową.