Wybierz region
pl

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa - system Informatyczny Rejestrów SIR

Szczegóły wdrożenia

W październiku 2008 r. został uruchomiony w Ministerstwie Skarbu Państwa ogólnokrajowy system informatyczny rejestrów obsługujący rejestr centralny i rejestry wojewódzkie. System umożliwia przekazywanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa do Banku Gospodarstwa Krajowego danych osób uprawnionych w tym samym miesiącu, w którym dane te wpłynęły do rejestru centralnego. O kolejności przesyłania danych do BGK decydują wyłącznie terminy przekazywania przez urzędy wojewódzkie kompletnych i prawidłowych danych do rejestru centralnego. Wdrożenie systemu pozwoliło na zwielokrotnienie liczby danych osób uprawnionych przekazywanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa do Banku Gospodarstwa Krajowego i tym samym na znaczne przyspieszenie tempa wypłat rekompensat.

Profil klienta

Ministerstwo Skarbu Państwa logo

Ministerstwo Skarbu Państwa jest urzędem pomocniczym Ministra Skarbu Państwa, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – skarb państwa. Do zadań kierującego nim Ministra należy przede wszystkim gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Uprawnienie to realizuje, między innymi, inicjując strategię komercjalizacji (przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego) i prywatyzacji, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej.