Wybierz region
 • Asseco South Eastern Europe
 • Albania
 • Bosnia and Hercegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Kosovo
 • Macedonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Romania
 • Serbia
 • Slovenia
 • Turkey
pl

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych - Zintegrowany System Informatyczny

Szczegóły wdrożenia

Agencja wykonuje w imieniu własnym prawa i obowiązki związane z mieniem Skarbu Państwa powierzonym jej po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej. Dzięki wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego ułatwieniu uległo wykonywanie zadań określonych w ustawach i statucie oraz poprawie uległ poziom kontroli nad stanem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

ANR_CS.pdf

Profil klienta

Agencja Nieruchomości Rolnych jest następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Kontynuuje ona pod nową nazwą dotychczasową działalność AWRSP, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. ANR jest państwową osobą prawną, instytucją powierniczą, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie. Agencja wykonuje w imieniu własnym prawa i obowiązki związane z mieniem Skarbu Państwa powierzonym jej po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, w tym również prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych.

Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie:

 • tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
 • tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
 • obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne,
 • administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,
 • zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,
 • inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych.