Wybierz region
pl

Kredyt Bank

Kredyt Bank - System Kontroli Operacji Finansowych

Szczegóły wdrożenia

SKOF (System Kontroli Operacji Finansowych),wdrożony i produkcyjnie używany w Kredyt Banku, jest rozwiązaniem, które pozwala na pełną automatyzację i elastyczność przygotowania wyceny transakcji z portfeli bankowych przy różnych zestawach wejściowych danych rynkowych.

Profil klienta

Kredyt Bank logo

Kredyt Bank jest dużym, giełdowym bankiem uniwer-salnym, notowanym w pierwszejdziesiątce banków w Polsce. Obsługujeróżne grupy klientów, ze szczegól-nym uwzględnieniem klientów detalicznych, private banking oraz małych i średnich przedsiębiorstw.Kredyt Bank posiada rozbudowany Departament Skarbu prowadzący działalność na rachunek własny Banku oraz na rachunek klientów. Jest aktywnym uczestnikiem rynku pieniężnego(bony skarbowe i NBP), obligacji (skarbowych oraz komercyjnych), walutowegooraz międzybankowego –dokonujerównież transakcji instrumentami pochodnymi: forward, FX swap, IRS, CIRS, FRA oraz opcje stopy procentowej i walutowe. Obok działalności handlowej na własny rachunek bank zabezpiecza otwarte pozycje księgi bankowej.