Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty w trakcie realizacji

Projekt ADSM

Badania nad zastosowaniem technologii Internet-of-Things oraz opracowaniem modeli regulacji przy użyciu różnych urządzeń, w tym akumulatorów domowych i pojazdów elektrycznych oraz ich implementacja w prototypie systemu Asseco Demand Side Management (ADSM).

„Badania nad zastosowaniem technologii Internet-of-Things oraz opracowaniem modeli regulacji przy użyciu różnych urządzeń, w tym akumulatorów domowych i pojazdów elektrycznych oraz ich implementacja w prototypie systemu Asseco Demand Side Management (ADSM) do prowadzenia procesu regulacji w oparciu o szerokie spektrum systemów dziedzinowych.” (ADSM)

 • realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
 • Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
 • Działanie 1.2: „Sektorowe programy B+R”, Program Sektorowy PBSE,
 • Nr projektu: POIR.01.02.00-00-0331/16,
 • Nr Umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0331/16-00,
 • Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 18.09.2017.

Celem opracowanego prototypu systemu ADSM będzie zapobieganie wystąpieniu blackoutu w systemie elektroenergetycznym oraz obniżenie globalnych kosztów bilansowania systemu. System będzie mógł być też wykorzystywany do obniżania kosztów zakupu energii na pokrycie zapotrzebowania odbiorców przez Sprzedawców Energii.

Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego oraz zapobieganie wystąpienia zaniku napięcia w sieci dystrybucyjnej, w okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną, np. w wyniku długotrwałych upałów.

 • Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.06.2020 r.
 • Całkowite nakłady na realizację projektu: 6 654 271,86 PLN
 • Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 654 271,86 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 2 766 048,86 PLN
 • Beneficjent - Asseco Poland S.A.
 • Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju

Przewidziany do realizacji przez Pion Energetyki i Gazownictwa projekt dotyczy badań w zakresie sterowania mocą urządzeń odbierających energię elektryczną za pomocą technologii Internet-of-Things oraz opracowania metod wpływania na pobór mocy odbiorców energii elektrycznej.

Główną cechą systemu Asseco Demand Side Management będzie zdolność do regulacji popytu na energię elektryczną, nie poprzez wyłączanie urządzeń odbiorców energii elektrycznej, ale poprzez "przejęcie" kontroli nad nimi i elastyczne ograniczanie pobieranej przez nich mocy.

 Badania w projekcie obejmować będą prace znalezienie nowych metod wpływania na pobór mocy, ale umożliwiających zachowanie ciągłości realizowanych procesów biznesowych (np. wykorzystanie zjawiska retencji temperatury w układach chłodnictwa przemysłowego). W ramach projektu zbadane zostaną najbardziej odpowiednie metody gratyfikacji uczestników regulacji, które zapewnią największą efektywność procesu i równocześnie jak największą jego elastyczność dzięki przyciągnięciu nowych partnerów i zwiększeniu wolumenu regulacji.

Na bazie wyników prowadzonych badań zaproponowane zostaną szczegółowe algorytmy prowadzenia regulacji, które zostaną zaimplementowane w prototypie systemu ADSM. W momencie uruchomienia w Polsce Rynku Mocy, system będzie mógł być przekształcony w narzędzie do egzekwowania poleceń regulacyjnych pochodzących z rynku mocy i rozliczania jego uczestników.

Oprócz systemu zasadniczego, służącego do planowania procesu regulacji, modelowania algorytmów regulacyjnych, ewidencjonowania urządzeń poddawanych regulacji i rozliczania uczestników procesu, przygotowane zostaną również aplikacje mobilne służące do komunikacji z urządzeniami odbiorczymi, a także platforma do dystrybucji tych aplikacji.