Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Budowa CK IT Wilanów

Projekt pn. „Budowa i wyposażenie Centrum IT Wilanów”

Projekt pn. „Budowa i wyposażenie Centrum IT Wilanów”

jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Poddziałanie: 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

Nr projektu: POIG.04.05.02-00-021/10
Nr umowy o dofinansowanie: POIG.04.05.02-00-021/10-00
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.12.2010 r.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału wytwórczego i oferty produktowo-usługowej firmy Asseco Poland S.A. poprzez budowę odpowiedniego zaplecza technicznego i technologicznego w postaci Centrum IT Wilanów, a także poprzez wzrost zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego zespołu kadrowego.

Okres realizacji projektu: 01.07.2010 r. – 30.06.2012 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 267 883 392,32 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 103 653 519,53 PLN
Szacowana wartość dofinansowania: 31 096 055,07 PLN

 • Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II Stopnia - Ministerstwo Gospodarki
 • Beneficjent - Asseco Poland S.A.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa.

Zaplanowane w projekcie działania inwestycyjne koncentrują się na budowie i adaptacji budynku pod potrzeby funkcjonowania Centrum IT. Budynek został zaprojektowany jako budynek biurowy w tzw. klasie A z trzema 3 kondygnacjami nadziemnymi oraz 2 podziemnymi. Powierzchnia całkowita netto Centrum IT zgodnie z dokumentacją techniczną wyniesie 25 396,20 m2.

Swoje cele Centrum IT będzie realizować poprzez wytwarzanie, pozyskiwanie, transfer i wdrażanie produktów na bazie nowoczesnych technologii informatycznych. Główne obszary zainteresowania to:

 • zaawansowane systemy informatyczne,
 • zaawansowane usługi informatyczne,
 • outsourcing usług informatycznych,
 • bezpieczeństwo technologii informatycznych,
 • technologie mobilne i dostępowe
 • usługi szkoleniowo-edukacyjne, w tym e-learning

Rozbudowa przedsiębiorstwa pozwoli na dywersyfikację jego produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów.

Powołanie i uposażenie Centrum IT w niezbędną infrastrukturę pozwoli na zwiększenie potencjału firmy w zakresie ilości oraz złożoności podejmowanych prac badawczych w zakresie rozwoju, wdrażania i komercjalizacji nowych technologii związanych z dziedzinami, uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Osiągnięcie zakładanego potencjału technologicznego i kadrowego w ramach Centrum IT pozwoli na podjecie szeregu prac związanych z rozwojem oferty produktowo-usługowej firmy.

W ramach projektu planuje się wprowadzenie następujących produktów i usług:

 1. Systemy automatyki budynkowej
 2. Systemy zarządzania infrastrukturą sieciową
 3. Systemów bezpieczeństwa sieciowego
 4. Usługi wirtualizacji zasobów
 5. Systemy terminalowe
 6. Systemy bezpieczeństwa dostępności
 7. Usługi konsolidacji zasobów
 8. Usługi związane z wdrożeniem rozwiązań klasy UNIX
 9. Serwis i Outsourcing IT (usługi związane z w/w ofertą)