Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Centrum kompetencyjne IT

Projekt pn. „Utworzenie Centrum kompetencyjnego IT w lokalizacjach: Warszawa, Kraków i Katowice".

Projekt pn. „Utworzenie Centrum kompetencyjnego IT  w lokalizacjach: Warszawa, Kraków i Katowice”

jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie: 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

Nr projektu: POIG.04.05.02-00-071/09
Nr umowy o dofinansowanie: POIG.04.05.02-00-071/09-00
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 25.03.2010 r.

Celem projektu jest powołanie i uposażenie Centrum IT w niezbędną kadrę i infrastrukturę, która pozwoli na zwiększenie potencjału firmy w zakresie ilości oraz złożoności podejmowanych prac badawczych, projektów w zakresie rozwoju oprogramowania, wdrażania i komercjalizacji nowych technologii związanych z dziedzinami, uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 r. - 31.12.2012 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 127 003 873,60 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 121 069 793,60 PLN
Szacowana wartość dofinansowania: 36 320 938,08 PLN

 • Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II Stopnia - Ministerstwo Gospodarki
 • Beneficjent - Asseco Poland S.A.

W ramach przedsięwzięcia planuje się utworzenie Centrum kompetencyjnego IT w lokalizacjach Warszawa, Katowice oraz Kraków. Założone do realizacji w projekcie cele wymagają zatrudnienia do 2012 roku – około 600 osób w następujących lokalizacjach: Warszawa, Katowice, Gliwice oraz Kraków, spośród których ponad 70% będą stanowić wysokiej klasy specjaliści z wykształceniem wyższym.

Osiągnięcie zakładanego potencjału technologicznego i kadrowego w ramach Centrum IT pozwoli na podjecie szeregu prac związanych z opracowaniem nowych usług, aplikacji i systemów dla następujących sektorów:

 1. Dla sektora Ubezpieczeniowego i Opieki Zdrowotnej
 2. Dla sektora Administracji Publicznej i Samorządowej
 3. Dla sektora Telekomunikacyjnego:

Zaawansowane usługi informatyczne, w tym dostawa, rozwój i utrzymanie rozwiązań z zakresu:

 • Wsparcia Sprzedaży;
 • Usług Dodanych;
 • Systemów Billingowych;
 • Portali Korporacyjnych;
 • Kanał IVR;
 • Integracji rozwiązań informatycznych.

Realizacja projektu w wymiarze dywersyfikacji produkcji, przyczyni się do rozszerzenia oferty produktowej firmy, uczynienia jej bardziej kompleksową oraz innowacyjną, a także do utwierdzenia obecnych i potencjalnych klientów o zaangażowaniu Asseco Poland w zaspakajanie ich bieżących i przyszłych potrzeb zgodnie z deklarowanymi oczekiwaniami.

W ramach projektu planuje się wprowadzenie następujących produktów i usług:

 1. Systemu Obsługi Komercyjnych Ubezpieczeń Zdrowotnych
 2. Regionalnych Rozwiązań Medycznych
 3. Kompleksowego pakietu oprogramowania dla zakładów opieki zdrowotnej – iMED
 4. Komercyjnej platformy IT dla rolnictwa indywidualnego i doradztwa rolniczego – Agro Biuro
 5. Systemu bilingowego dla przedsiębiorstw komunalnych
 6. Usługi projektowania i wytwarzania systemów informatycznych dla Frontex

Usługi dostawy, rozwoju i utrzymanie rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego