Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt AUMIS

Badania prototypu na wczesnym etapie gotowości technologicznej w zakresie interoperacyjności międzynarodowej, rozszerzalności oraz skalowalności, w celu wdrożenia do produkcji systemu Asseco Utility Management International Solutions.

„Badania prototypu na wczesnym etapie gotowości technologicznej w zakresie interoperacyjności międzynarodowej, rozszerzalności oraz skalowalności, w celu wdrożenia do produkcji systemu Asseco Utility Management International Solutions w modelu z udziałem zagranicznych podmiotów partnerskich z możliwością wdrożenia w środowisku chmury obliczeniowej.” (AUMIS)

 • Umowa nr POIR.01.01.02-00-0136/16-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
 • Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
 • Nr projektu: POIR.01.01.02-00-0136/16 Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.02-00-0136/16-00
 • Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 13.07.2016

Projekt został zrealizowany przez Pion Energetyki i Gazownictwa. Obejmował on realizacje eksperymentalnych badań w zakresie prototypu systemu z wykorzystaniem różnych środowisk i autorskich metod oraz narzędzi. Wyniki projektu zostały wykorzystane do produkcji aplikacji biznesowych dla sektora producentów i dystrybutorów energii elektrycznej.

 • Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.12.2019 r.
 • Całkowite nakłady na realizację projektu: 20 093 115,56 PLN
 • Wartość wydatków kwalifikowanych: 20 093 115,56 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 8 037 246,22 PLN

Podmioty realizujące:

 • Beneficjent - Asseco Poland S.A.
 • Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W wyniku realizacji projektu Asseco Poland S.A., jako pierwsza firma z sektora IT/ICT w Polsce, skorzystała z platformy własnego autorstwa, w celu podniesienia poziomu gotowości technologicznej prototypu, a następnie jego wdrożenia do produkcji aplikacji biznesowych dla sektora Utilities, przez zagraniczne spółki informatyczne.

Opracowane w wyniku realizacji projektu innowacje procesowe są na etapie wdrażania w obszarze otwartego modelu architektury oraz komponentu testów regresyjnych, umożliwiającego zautomatyzowanie procesów diagnostyki błędów systemu oraz monitorowania jego bieżącego działania. Wdrażanie prototypowego rozwiązania w zakresie testów regresyjnych bezpośrednio wpłynie na obniżenie kosztów produkcji (wdrożeń u klienta), a także obniży późniejsze koszty utrzymania i serwisu systemu Asseco Utilities Management International Solutions.

W ramach projektu została wdrożona modułowa aplikacja biznesowa, która pozwala na wybór funkcjonalności adekwatnych do rynku, jego charakteru i wielkości, a także wielkości i struktury organizacyjnej klienta z sektora Utilities oraz funkcjonującego u niego środowiska oraz posiadanej infrastruktury informatycznej.

W wyniku realizacji projektu możliwa jest internacjonalizacja produktu umożliwiająca jego masową sprzedaż na rynkach zagranicznych za pośrednictwem kanałów dystrybucji opartych na partnerskiej sieci funkcjonujących zagranicznych spółek z Grupy Kapitałowej Asseco w Unii Europejskiej i pozostałych krajach europejskich.

Ostatecznym produktem projektu jest przetestowany prototyp rozwiązania platformy na ostatnim poziomie gotowości technologicznej, który jest unikalnym w skali światowej modelem produkcyjnym, pozwalającym na wprowadzanie innowacji produktowych w oparciu o pierwszy prototyp przykładowej aplikacji o funkcjonalności wyjściowej, na poziomie zdolnym do konkurowania z największymi światowymi producentami systemów IT/ICT.

Implikacja prototypu na platformie badawczej oraz badania w różnych środowiskach doprowadziły do poziomu gotowości technologicznej, umożliwiającej uzyskanie platformy programistycznej (Framework), posiadającej zdefiniowaną w wyniku badań empirycznych strukturę aplikacji oraz mechanizmy jej działania, z przetestowanym iteracyjnie komponentem testów regresyjnych.