Wybierz region
pl
  • PL
  • EN

Projekty zrealizowane

Projekt BMK

„Budowa Maszyny Korelującej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

„Budowa Maszyny Korelującej” Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/90/90/645/2007/U

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, poddziałanie: 1.4.1

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz zweryfikowanie ich wyników 
w praktyce poprzez budowę prototypu maszyny korelującej - systemu informatycznego, który 
będzie realizował:

  • przyjmowanie zdarzeń z dowolnych systemów, w tym systemów technicznych
  • analizę zdarzeń w oparciu o odpowiednio zdefiniowane reguły wnioskowania i korelacji

Wyniki tych badań zostaną wykorzystane do budowy rozwiązania komercyjnego, jego sprzedaży 
i wdrożenia u klientów w postaci systemu korelatora zdarzeń.

Okres realizacji projektu: 1.01.2007 r. – 31.08.2008 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 6 786 713,86 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 4 997 257,68 PLN
Wysokość dofinansowania badań przemysłowych: 1 610 656,24 PLN
Wysokość dofinansowania badań przedkonkurencyjnych: 1 007 730,00 PLN

  • Asseco Poland S.A. – obecny Beneficjent umowy z MNiSW. Pierwotna umowa z MNiSW została zawarta przez firmę Prokom Software S.A., a od 2.04.2008 r. następcą prawnym Prokom Software S.A. stało się Asseco Poland S.A.
  • NET Technology – podwykonawca wybranych elementów badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych
  • DAC System – realizator wdrożenia

Badania przemysłowe
W czasie realizacji badań przemysłowych zostały wykonane opracowania teoretyczne, które zdefiniowały przewidziane w następnej fazie projektu praktyczne rozwiązanie spełniające postawione w założeniach wymagania. W szczególności została zdefiniowana maszyna korelująca, algorytmy działania oraz zasady współpracy z otoczeniem.

Badania przedkonkurencyjne
W czasie realizacji badań przedkonkurencyjnych został wykonany prototyp (oprogramowanie) Maszyny Korelującej. Zostały przeprowadzone badania i testy funkcjonalne, wydajnościowe, przeciążeniowe, pracy w środowisku sieciowym oraz odporności na awarie.

W wyniku realizacji prac prowadzonych nad projektem powstała maszyna korelująca. W ramach prototypu, zgodnie z przyjętymi przez Wnioskodawcę założeniami, zostały wykonane następujące elementy funkcjonalne:

  • Program główny – jądro systemu – odpowiadający za realizację głównych funkcji systemu oraz udostępniający interfejs programowy modułom wejścia, przetwarzania i wyjścia
  • Moduły wejściowe (pliki tekstowe, logi systemowe i trapy SNMP)
  • Moduły wyjściowe (pliki tekstowe i trapy SNMP)

Przeprowadzone testy wykazały, że zostały spełnione przyjęte w założeniach wymagania funkcjonalne i wydajnościowe (liczba wykonywanych reguł korelacyjnych w jednostce czasu).