Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt BSWD

„Wykonanie prototypu bezpiecznego systemu do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych” (BSWD), Umowa Nr INNOTECH-K2/IN2/14/181896/NCBR/12

„Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH”

„Wykonanie prototypu bezpiecznego systemu do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych” (BSWD), Umowa Nr INNOTECH-K2/IN2/14/181896/NCBR/12

realizowany w ramach projektów podejmujących działania badawcze, obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz prace przygotowawcze do wdrożenia.

Partner w konsorcjum w składzie: 

 1.  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;
 2. Asseco Poland S.A.;
 3. Transbit Sp. z o.o.

Przedmiotem wniosku jest opracowanie Bezpiecznego Systemu Wymiany Danych (BSWD) wykorzystującego perspektywiczne techniki i technologie (tj. SCIP, IPSec, NINE) dla zapewnienia bezpiecznego obiegu informacji w środowiskach heterogenicznych. Komponenty BSWD posiadać będą szerokie zastosowanie w istniejących systemach telekomunikacyjnych realizujących szeroką paletę usługową na różnym poziomie bezpieczeństwa przez standardowe interfejsy międzysystemowe.

 • Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. – 31.05.2015 r.
 • Całkowite nakłady na realizację projektu: 7 787 909,00 PLN
 • Wartość wydatków kwalifikowanych: 7 787 909,00 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 6 478 782,00 PLN (w tym 936 202,00 PLN dla Asseco Poland S.A.)
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - Lider Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego
 • Asseco Poland S.A. - Partner w Konsorcjum Naukowo - Przemysłowym
 • Transbit Sp. z o.o. - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucja Pośrednicząca

Celem fazy badawczej będzie opracowanie nowoczesnych technologii bezpiecznej wymiany informacji w jednolitym systemie komunikacyjnym przez sieciowe środowiska heterogeniczne dla zastosowań rządowych oraz militarnych wraz z opracowaniem prototypu interfejsu między sieciami klauzulowymi, a sieciami publicznymi. Faza badań skupiona będzie na wieloaspektowej analizie możliwości implementacyjnych współczesnych i przyszłościowych technik oraz technologii gwarantujących pożądaną efektywność transportu i bezpieczeństwo wrażliwych danych przesyłanych w środowisku telekomunikacyjnym. Z punktu widzenia miarodajnych efektów projektu, tej fazy, istotnym jest zaprezentowanie w pełni funkcjonalnego ML BSWD. Model ten zostanie właściwie i adekwatnie do postawionych kryteriów zaprojektowany i wykonany oraz będzie posiadał znamiona produktu końcowego – prototypu.

Kolejnym przedsięwzięciem będzie opracowanie prototypu BSWD i przeprowadzenie weryfikacji oraz walidacji oszacowującej rzeczywiste własności w zakresie komunikacji i bezpieczeństwa danych. Prototyp BSWD posiadać będzie elastyczność implementacji zdefiniowanych wymagań bezpieczeństwa dedykowanych np. przez organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa (Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego) czy też kryteriów określonych przez zainteresowane organizacje sektora komercyjnego (tj. finanse, bankowość, itp.).

Produktem końcowym będzie prototyp Bezpiecznego Systemu Wymiany Danych zawierający wielousługową platformę sprzętowo-programową oferującą realizację bezpiecznego transportu wrażliwych danych niezależnie od środowiska sieci typowo telekomunikacyjnych (PSTN) czy też teleinformatycznych (z protokołami TCP…UDP/IPv4i6).