Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt FRED-T

„Modelowe rozwiązanie informatycznej branżowej karty pacjenta
na bazie doświadczeń psychiatrii polskiej”

„Wykrywanie anomalii i nadużyć telekomunikacyjnych  oraz zbadanie możliwości identyfikacji zagrożeń  w czasie rzeczywistym” Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/87/87/642/2007/U

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową 
a gospodarką, poddziałanie: 1.4.1 
Celem projektu jest zdobycie nowej wiedzy oraz opracowanie modelu udoskonalenia istniejącego systemu teleinformatycznego, a następnie zastosowanie opracowanej wiedzy poprzez zaprojektowanie i wytworzenie prototypów modułów opartych na modelach oraz pilotażowe ich wdrożenie.

Zasadnicze zadania badawcze podejmowane w projekcie obejmują badanie skuteczności opracowanych, w ramach regałowo-eksperckich, metod detekcji i analizy anomalii oraz nadużyć telekomunikacyjnych w czasie rzeczywistym.

Okres realizacji projektu: 1.05.2007 r – 31.07.2008 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 6 709 650,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 042 750,00 PLN
Wysokość dofinansowania badań przemysłowych: 4 867 250,00 PLN
Wysokość dofinansowania badań przedkonkurencyjnych: 1 175 500,00 PLN

 • Asseco Poland S.A. – obecny Beneficjent umowy z MNiSW.
 Pierwotnie umowa z MNiSW została zawarta przez firmę SPIN S.A., umowa była kontynuowana przez ABG S.A. następcę prawnego SPIN S.A., od 1.10.2008 r. następcą prawnym ABG S.A. stało się Asseco Poland S.A.
 • POSTINFO  Sp. z o.o. – realizator projektu, uczestnik konsorcjum z ABG S.A.
 • Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego  Sp. z o.o. – wykonawca zadań badawczych oraz wsparcie sprawozdawczości i rozliczeń z MNiSW
 • Politechnika Warszawska – Wydział Elektryczny Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej – wykonawca prac badawczych

Badania przemysłowe

Badania przemysłowe – miały na celu wyjaśnienie czy teoretyczne rozwiązanie misji projektu jest możliwe do zastosowania zarówno ze względów technicznych, jak i ekonomicznych. W ramach badań opracowano modele rdzenia systemu, danych, przetwarzania, interfejsów.

Badania przedkonkurencyjne 
Badania przedkonkurencyjne – miały na celu stworzenie prototypu, który nie będzie przekształcony ani wykorzystany w sposób bezpośredni do zastosowania przemysłowego czy handlowego. Modelowy prototyp rozwiązania technicznego został przetestowany w środowisku produkcyjnym operatora telekomunikacyjnego. Celem testowania było uzyskanie oceny możliwości zastosowania w praktyce – testy akceptacyjne.

W wyniku prowadzonych prac w ramach projektu "Wykrywanie anomalii i nadużyć telekomunikacyjnych oraz zbadanie możliwości identyfikacji zagrożeń w czasie rzeczywistym", powstał prototyp systemu FRED-T, jako udoskonalenie systemu FRED 5.188.

W ramach prototypu, zgodnie z przyjętymi przez Wnioskodawców założeniami, w systemie zaimplementowane zostały nowe moduły:

 • FRED-T.Analizator_fingerprinting
 • FRED-T.Analizator_profili
 • FRED-T.Analizator_SS7
 • FRED-T.Grid
 • FRED-T.Komunikator
 • FRED-T.Rdzen


Prototyp systemu został wdrożony w środowisku testowym u operatora telekomunikacyjnego SFERIA SA. Umożliwiło to przeprowadzenie szczegółowych testów w oparciu o zestaw danych rzeczywistych, udostępnionych przez operatora. Testy prowadzono w okresie 2 miesięcy, a udostępnione dane obejmowały okres 6 miesięcy 2008 roku, co umożliwiało przeprowadzenie zarówno testów wydajnościowych jak i testów poprawności opracowanych mechanizmów m.in. związanych z predykcją, które do poprawnego działania wymagają pewnej historii aktywności danego konta/numeru.

Funkcjonalność poszczególnych modułów prototypu zmodyfikowano w trakcie testów w celu dostosowania do przyjętej metodyki testowania modułu i usunięcia wykrytych w trakcie testów błędów.

Przeprowadzone testy pozwalają na stwierdzenie, że przyjęte założenie i rozwiązania spełniają postawione wymagania projektowe i umożliwiają realizacje założonej funkcjonalności. Zatem można oczekiwać, iż opracowane moduły wzbogacą w przyszłości funkcjonalność wersji produkcyjnej systemu FRED-T.