Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt MSI

„Opracowanie oraz wytworzenie elastycznego i skalowalnego Medycznego Systemu Informatycznego MSI Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/83/83/638/2007”

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, poddziałanie: 1.4.1

Celem projektu jest opracowanie oraz wytworzenie kompletnej koncepcji elastycznego i skalowalnego „Medycznego Systemu Informatycznego”, a następnie przebadanie jego potencjalnej użyteczności i zakresu możliwej stosowalności. 
Projekt obejmuje szereg interdyscyplinarnych uzgodnień i działań, łączących wiedzę medyczną, informatyczną i organizacyjną.
Koncepcja wpisuje się w strategiczne programy ogólnopolskie i europejskie związane z rozwojem programu „e-health” (realizowanego w ramach strategii UE „e-Europa 2010”). 
Okres realizacji projektu: 1.05.2007 r. – 30.11.2008 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 4 149 058,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 779 889,14 PLN
Wysokość dofinansowania badań przemysłowych: 832 487,98 PLN
Wysokość dofinansowania badań przedkonkurencyjnych: 837 343,21 PLN

 • Asseco Poland S.A. – obecny Beneficjent umowy z MNiSW. Pierwotnie umowa z MNiSW została podpisana przez firmę SPIN S.A., umowa była kontynuowana przez ABG S.A. następcę prawnego SPIN SA, od 1.10.2008 r. następcą prawnym ABG S.A. stało się Asseco Poland S.A.
 • Asseco Poland S.A. – główny realizator zadań wdrożeniowych projektu MSI
 • Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego  Sp. z o.o. - wykonawca zadań badawczych oraz wsparcie sprawozdawczości i rozliczeń z MNiSW
 • S-Project  - wykonawca określonych prac badawczych projektu
 • TIP Sp z o.o. - wykonawca zadań badawczych i przedkonkurencyjnych z zakresu rozwiązań lingwistycznych
 • Uniwersytet Szczeciński Instytut Informatyki w Zarządzaniu – prace badawcze nt. efektywności zmian ekonomiczno-organizacyjnych w jednostce służby zdrowia oraz ekspertyza badań przeprowadzonych w ramach projektu MSI

Zakresem badawczym projektu było zbadanie skuteczności opracowanych w jego ramach metod i reguł pozwalających na elastyczną i łatwą komunikację w szpitalnym systemie informatycznym użytkownika – pracownika lokalnej jednostki służby zdrowia. Skuteczność ta mierzona będzie m.in. pod kątem efektywności organizacji zarządzanej procesowo oraz pod kątem dostosowania kultury organizacyjnej typowej jednostki służby zdrowia na kulturę otwartą na zarządzanie procesowe i zarządzania zmianami.
Badania przemysłowe 
W czasie realizacji badań przemysłowych wnioskodawca wraz z grupą wykonawców zdobyli nową wiedzę, którą zastosowano do opracowania nowego systemu w dalszych fazach projektu. Wiedzą tą jest zestaw opracowań teoretycznych (opracowane modele, wyniki badań), które przygotowały przewidziane w dalszych fazach projektu – praktyczne zastosowania rozwiązujące problemy społeczne i gospodarcze, w tym w aspektach technicznych, jak i ekonomicznych. W ramach tych badań powstały modele i reguły organizacji procesów biznesowych i agregacji danych medycznych w jednostce służby zdrowia pod kątem celu ostatecznego jakim jest stworzenie nowego systemu dla realizacji misji i celów projektu.
Badania przedkonkurencyjne 
W czasie realizacji badań przedkonkurencyjnych wnioskodawca wraz z grupą wykonawców przekształcili wyniki badań przemysłowych na plany, założenia i projekty nowego szpitalnego systemu informatycznego, zwanego w projekcie „Medycznym Systemem Informatycznym”, w tym wykonane zostały prototypy architektury, rdzenia,  bazy danych, komunikacji oraz modułów tego systemu (nieprzydatne komercyjnie), mające na celu stworzenie serii próbnej, która następnie została wdrożona w kolejnej fazie projektu w Środowisku Wdrożenia. 
Wyniki badań przedkonkurencyjnych nie będą przekształcone ani wykorzystane w sposób bezpośredni do zastosowania przemysłowego, czy też handlowego, ale będą stanowić odpowiednią bazę do przyszłych (po projekcie) tego typu działań, które są zaplanowane w scenariuszu działań na rzecz wdrożenia rezultatów projektu do praktyki gospodarczej.

W wyniku realizacji prac prowadzonych nad projektem powstał System MSI wykonany w technologii JEE5, w oparciu o architekturę trójwarstwową. Dostęp do systemu realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową korzystającą z bezpiecznego protokołu SSL (ang. Secure Sockets Layer) – standardu bezpiecznej komunikacji użytkownika z serwerem WWW w Internecie. 
Elementy Systemu MSI: 

 • Platforma integracyjna stanowiąca warstwę pośrednią pomiędzy rozłącznymi systemami medycznymi firmy Asseco Poland S.A.
 • eRejestracja
 • Przychodnia przyszpitalna
 • Aplikacja dla urządzenia mobilnego MobiLek

Platforma integracyjna realizuje następujące funkcje: 

 • Rejestracja usług
 • Routing
 • Transformacje – transformacje proste i złożone (realizacja przekodowań jako rozszerzalne aktywności)
 • Komunikacja – realizacja modelu punkt-punkt
 • Monitorowanie operacji – monitorowanie stanu, logowanie operacji

eRejestracja jest systemem, który korzysta z rozwiązania platformy integracyjnej będzie zatem  mógł współpracować z dowolnym systemem medycznym.  Zadaniem modułu jest ułatwienie dostępu do usług medycznych zakładom opieki zdrowotnej, korzystających z usług innych jednostek np. w zakresie diagnostyki medycznej oraz pacjentom. W wersji prototypowej portal eRejestracja udostępnia funkcje w trzech obszarach:

 • OBSŁUGA KONTRAHENTA
 • OBSŁUGA PACJENTA
 • KONFIGURACJA

System obsługi rejestracji w przychodni przyszpitalnej w wersji prototypowej został zaprojektowany z myślą o wykorzystywaniu w połączeniu z systemem Hipokrates, ale docelowo będzie również umożliwiał integrację z innymi systemami medycznymi oferowanymi przez Asseco Poland S.A.

Pobierz pliki