Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt NTHS

„Opracowanie metod, technologii na potrzeby systemu obsługi sieci jednostek służby zdrowia w zakresie interoperacyjności, rozszerzalności funkcjonalnej oraz skalowalnego procesu wdrożenia”

„Opracowanie metod, technologii na potrzeby systemu obsługi sieci jednostek służby zdrowia w zakresie interoperacyjności, rozszerzalności funkcjonalnej oraz skalowalnego procesu wdrożenia (Methods, technologies for network enabled hospital information system in scope of interoperability, functional extensibility, deployment process scalability)” (NTHS)

Umowa nr INNOTECH-K3/IN3/46/229379/NCBR/14

"Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Lider w konsorcjum w składzie:

 1. Asseco Poland S.A.;
 2. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektronikii Informatyki - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym

Istotą przedmiotowego projektu jest przeprowadzenie procesów badawczych w zakresie opracowania autorskich i kompletnych technologii informatycznych w celu ich zaimplementowania w pierwszych prototypowych aplikacjach modułowych, a następnie w kompleksowym systemie Asseco Medical Network (AMN) przeznaczonym do obsługi sieciowych, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także pozostałych podmiotów świadczących usługi medyczne. Proces badawczy dopełniony zostanie opracowaniem autorskiej metodyki oraz narzędzi wspierających proces wdrażania, trwale wprowadzających innowację procesową umożliwiające przygotowanie do wdrożenia i komercjalizację wyników projektu. Podstawą nowego prototypu systemu będą wyniki badań przemysłowych w zakresie opracowania nowych technologii, które zostaną wykonane przez Politechnikę Śląską w Gliwicach.

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 r. – 31.08.2016 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 4 043 000,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 4 043 000,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 265 080 PLN (w tym 860 680,00 PLN dla Asseco Poland S.A.)

 • Asseco Poland S.A.
 • Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki Informatyki - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca – finansująca projekt

W ramach projektu zaplanowano realizację czternastu zadań w ramach fazy badawczej oraz jednego zadania w ramach fazy przygotowań do wdrożenia. Pięć zadań przemysłowych i dziewięć zadań rozwojowych obejmuje badania w dziedzinie technologii produkcji oraz opracowanie metodyk i narzędzi wdrożeniowych do produkcji systemów, które znajdą zastosowanie w prototypie systemu i jego komercyjnych odpowiednikach, powstałych na etapie komercjalizacji.

Na etapie analizy gromadzone będą i oceniane wymagania do systemu, wyspecyfikowane przez odbiorcę systemu. Produktami fazy analizy będzie dokumentacja analityczna w formie dokumentów MS Office Word / Power Point, Enterprise Architect oraz zapisów w wewnętrznym Systemie Wspomagania Działań Produkcyjnych i Serwisowych (SWDPS).

W fazie planowania szczegółowego powstanie harmonogram produkcji wersji na podstawie przeanalizowanych i wycenionych produktów etapu analizy. Plan ten będzie listą wymagań zatwierdzonych do realizacji danej wersji systemu przekładającą się na listę zadań związanych z tym wymaganiem (do wykonania w fazie projektowania i konstrukcji).

W ramach fazy projektowania tworzony będzie projekt fizyczny struktur danych, projekt koncepcyjny struktur, projekt interfejsów i konwersji danych (jeśli wymagany) oraz lista testów systemowych. Dokumentacja projektowa prowadzona jest w narzędziach Enterprise Architect, Power Designer, MS Office Word/Excel/Power Point oraz w postaci zapisów systemu SWDPS.

W fazie konstrukcji systemu, na podstawie dokumentacji analitycznej i projektowej,implementowany będzie kod aplikacji oraz skrypty bazy danych, tworzone będą testy jednostkowe i scenariusze testów integracyjnych, dokumentacja techniczna oraz dokumentacja użytkownika. Faza ta skończy się utworzeniem systemu przygotowanego do testów.

W fazie testowania system poddawany będzie testom integracyjnym oraz systemowym zgodnie z planem testów, zawierającym odpowiednie scenariusze testowe - czyli opis zakresu i kolejności przeprowadzania testów systemowych. Lista testów systemowych będzie tworzona w systemie SWDPS. W przypadku błędów system powróci do fazy implementacji, a po poprawieniu błędów będzie poddawany retestom na podstawie zdefiniowanych wcześniej scenariuszy. Produktem fazy testów będzie dokumentacja przeprowadzenia testów systemowych oraz protokół dopuszczenia systemu do dystrybucji.

W fazie przygotowania wersji dystrybucyjnej i dystrybucji tworzony będzie pakiet instalacyjny, jako zbiór plików służących do instalacji danej wersji systemu (instalacja początkowa lub aktualizacja istniejącego systemu), obejmujący w ogólnym przypadku skrypty instalacyjne bazy danych,  oprogramowanie systemu (programy wykonywalne i inne towarzyszące im pliki), oraz dokumentację użytkownika i techniczną wraz z opisem wykonanych zmian w konkretnej wersji systemu.

W wyniku projektu powstanie nowy produkt system Asseco Medical Network (AMN) wspierający działanie sieci jednostek służby zdrowia. Nowy system AMN będzie posiadał istotne cechy wyróżniające takie jak:

 • Interoperacyjność – interfejsy funkcjonują w pełnej zgodności, tak by współpracować z innymi produktami lub systemami, które istnieją, bądź mogą istnieć w przyszłości, bez jakiegokolwiek ograniczenia dostępu lub zawężonych możliwości implementacji; 
 • Rozszerzalność funkcjonalna – brak ograniczeń w rozbudowie systemu o nowe funkcjonalności będące  odpowiedzią na pojawiające się potrzeby – w szczególności dostosowania do zmieniających się przepisów prawnych; 
 • Współpraca z centrami przetwarzania danych (Data Center); 
 • Definiowalne przepływy procesów, które bezpośrednio przełożą się na funkcjonalności oczekiwane przez sieci jednostek służby zdrowia.