Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt PZK

Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” (PZK), Nr O ROB 0016 03 002

„Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa”

„Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” (PZK), Nr O ROB 0016 03 002

realizowany w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Partner w konsorcjum w składzie:

 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy;
 2. Asseco Poland S.A.;
 3. Akademia Obrony Narodowej;
 4. Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 5. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyniku realizacji projektu powstanie innowacyjne oprogramowanie wspomagające tworzenie planów zarządzania kryzysowego dla gmin, powiatów i województw w oparciu o istniejące i zaprojektowane (nowe) bazy danych. Oprogramowanie na poziomach: gmina, powiat, województwo, umożliwi gromadzenie i zarządzanie informacjami potrzebnymi do sprawnego zarządzania zasobami podczas sytuacji kryzysowej, wykonywanie raportów dot. gotowości do reagowania w sytuacji kryzysowej i przeprowadzenie ćwiczeń z zarządzania kryzysowego. Plan wygenerowany przez oprogramowanie będzie narzędziem pracy zespołu zarządzania kryzysowego.

 • Okres realizacji projektu: 19.12.2012 r. – 18.12.2015 r.
 • Całkowite nakłady na realizację projektu: 6 363 939,00 PLN
 • Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 363 939,00 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 6 363 939,00 PLN (w tym dofinansowanie dla Asseco Poland S.A. – 1 352 860,00 PLN )
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy - Lider Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego
 • Asseco Poland S.A. – Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Akademia Obrony Narodowej – Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucja Pośrednicząca

Zadania realizowane będą w dwóch etapach: badawczym i rozwojowym. Prace prowadzone w etapie badawczym zmierzać będą do wytworzenia oprogramowania, które osiągnie VI poziom gotowości technologicznej. W celu zrealizowania tego zamierzenia niezbędne będzie przeprowadzenie szeregu zadań o charakterze analitycznym w zakresie obowiązującego prawa związanego z zarządzaniem kryzysowym.

Prace analityczne będą naturalnie zazębiać się z działaniami zmierzającymi do identyfikacji wymagań docelowych użytkowników oprogramowania wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu, województwa. Zebrane wymagania będą miały istotny wpływ na wytworzone w ramach tego etapu prac oprogramowanie w postaci modelu laboratoryjnego, jak również na założenia, projekt techniczny i oprogramowanie demonstratora wytworzonego w kolejnym etapie projektu. Oprócz prac zmierzających do identyfikacji wymagań użytkowników oprogramowania prowadzone będzie równocześnie badanie dostępnych technologii, metod i narzędzi stosowanych podczas opracowywania planów zarządzania kryzysowego. W ramach badania w tym obszarze szczególny nacisk położony zostanie na określenie właściwości wybranych technologii w zakresie możliwości wymiany danych.

Niezwykle istotnym elementem tej fazy, integrującym wyniki wszystkich pozostałych zadań, jest implementacja modelu laboratoryjnego oprogramowania do budowy planów zarządzania kryzysowego. Wyniki zadań fazy badań naukowych będą stanowić zasadniczy wkład merytoryczny do etapu badań rozwojowych, w trakcie których planuje się osiągnięcie VIII poziomu gotowości technologicznej. W celu realizacji tego zamierzenia wykonane zostaną liczne prace mające na celu m.in.:

 • opracowanie projektu technicznego oprogramowania wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego,
 • implementację oprogramowania demonstratora wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego dla gmin, powiatów i województw,
 • weryfikację wewnętrzną funkcjonowania oprogramowania demonstratora w środowisku zbudowanego laboratorium doświadczalnego,
 • testowanie wytworzonego oprogramowania.

W wyniku projektu zostanie opracowane i wykonane, w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, oprogramowanie wspomagające tworzenie planów zarządzania kryzysowego dla gmin, powiatów i województw w oparciu o istniejące i zaprojektowane (nowe) bazy danych.