Wybierz region
pl
Usługi Infrastrukturalne

Infrastruktura IT

Zdjęcie osób na korytarzu firmy IT.

Asseco Poland S.A. jako ogólnopolski integrator systemów informatycznych świadczy szeroki zakres usług w zakresie konsolidacji heterogenicznych środowisk przetwarzania informacji. Nadrzędnym celem świadczonych usług jest automatyzacja zadań i procesów IT zachodzących w cyklu życia organizacji Klienta, zachowując przy tym maksimum bezpieczeństwa. W ramach Pionu Infrastruktury funkcjonują dwa departamenty: Sprzedaży i Realizacji.


Departament Sprzedaży

Departament Sprzedaży Pionu Infrastruktury, zajmuje się sprzedażą zarówno produktów własnych  grupy Asseco jak i rozwiązań zbudowanych z wykorzystaniem produktów infrastrukturalnych firm trzecich. Koncentruje się na sprzedaży do przedsiębiorstw dużych oraz  średnich, bazując na siatce biur regionalnych, rozsianych po całej Polsce. Poprzez tę bliskość uzyskuje dobry kontakt z klientami, który wpływa na unikalną jakość obsługi.

Zdjęcie ludzi podpisujących umowę CPD.

Zdjęcie zespołu realizującego zadanie.

Departament Realizacji

Departament Realizacji Infrastruktury, zajmuje się realizacją projektów infrastrukturalnych (dostawa, instalacja i konfiguracja, utrzymanie) na potrzeby rozwiązań aplikacyjnych grupy Asseco, dostawców innych aplikacji oraz  dostarcza kompleksowe rozwiązania z wykorzystaniem technologii  firm trzecich. Podstawowy model realizacji projektów oparty jest na wykorzystaniu zasobów zlokalizowanych w biurach regionalnych Asseco  wspomaganych lokalnymi partnerami biznesowymi, skupionymi zarówno w sieci Autoryzowanych Partnerów Serwisowych jak i lokalnych partnerów biznesowych. Model taki zapewnia klientom profesjonalne usługi świadczone na terenie całego kraju, zapewniając – jeśli jest  to wymagane, bardzo krótki czas reakcji oraz asystę inżynierów znających specyfikę konkretnego klienta.


Nasze kompetencje

Budowa, modernizacja, utrzymanie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych (CPD)

Grafika chmury na układzie scalonym.

W ramach rozwiązania oferujemy projektowanie, budowę, modernizację, utrzymanie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych (ang. Data Center). Centra te są ważnym elementem środowiska informatycznego przedsiębiorstw i instytucji, które na pierwszym miejscu stawiają jakość usług informatycznych, bezpieczeństwo danych, wydajność, skalowalność oraz optymalizację kosztów użytkowania.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować usługi związane z budową i rozwojem Centrów Przetwarzania Danych, w szczególności:

 • Adaptację budynków do potrzeb nowoczesnych Centrów Przetwarzania Danych
 • Wdrażanie technologii ułatwiających ciągłe zwiększanie wydajności i efektywności infrastruktury IT
 • Wykorzystanie wirtualizacji sprzętu i oprogramowania w celu optymalizacji posiadanej infrastruktury IT
 • Opracowanie i wdrożenie kompleksowego  Planu Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Plan)
 • Testowanie planów awaryjnych budowanych Centrów Przetwarzania Danych
 • Przygotowanie procedur eksploatacyjnych i szkolenia dla  personelu klienta
 • Relokację zasobów IT
 • Utrzymanie infrastruktury IT

Budowa rozwiązań Cloud Computing w modelu publicznym, prywatnym lub hybrydowym.

Grafika przedstawiająca usługi w chmurze.Cloud computing to model dostarczania zasobów IT w formie gotowych, prekonfigurowanych usług. Zapewnia natychmiastowy dostęp do usługi, dynamiczną skalowalność i elastyczny model rozliczania przy wysokim poziomem standaryzacji (katalog usług). Dostępne modele udostępniania usługi:

 • Chmura publiczna – dostarczanie standardowych usług IT (poczta, baza danych, serwery aplikacyjne) dla wielu odbiorców za pośrednictwem Internetu
 • Chmura prywatna – dostarczanie standardowych usług IT na wewnętrzne potrzeby organizacji
 • Chmura hybrydowa – połączenie specyficznych usług dostarczanych wewnątrz organizacji (chmura prywatna) z mocą obliczeniową dostępną w chmurze publicznej

 

Rodzaje usług oferowanych w ramach produktu:

 • Infrastruktura jako usługa (ang. IaaS)
 • Platforma jako usługa (ang. PaaS)
 • Oprogramowanie jako usługa (ang. SaaS)

 

W ramach usługi dostarczane jest kompletne rozwiązanie umożliwiające budowę rozwiązania chmury prywatnej,  publicznej lub hybrydowej. W skład proponowanego rozwiązania wchodzą:

 • Predefiniowany katalog usług
 • Skalowalna infrastruktura sprzętowa
 • Warstwa wirtualizacji serwerów wyposażona w system zarządzania
 • System automatyzacji odpowiedzialny za dostarczanie środowisk adekwatnych do potrzeb usługi
 • System monitorowania
 • System rozliczania mocy obliczeniowej
 • System zarządzania chmurą wraz z interfejsami (portalami) dla administratorów i użytkowników
 • Usługi wdrożeniowe oferowane przez doświadczony zespół inżynierów

Budowa rozwiązań wspomagających zarządzanie transportem masowym
(ITS – Intelligent Transport Systems and Services).

Zdjęcie systemu wspomajacącego zarządzanie transportem.ITS stanowi szeroki zbiór silnie zintegrowanych różnorodnych systemów i technologii telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych, pomiarowych i zarządzania. Techniki te stosowane są w celu zwiększenia efektywności systemu transportowego, zwiększenia jego przyjazności dla użytkowników, ochrony życia użytkowników oraz zasobów środowiska naturalnego.

Rozwiązanie umożliwia realizację informatycznych i telekomunikacyjnych elementów ITS w poniższych obszarach:

 • Bilet elektroniczny/karta miejska
 • Zarządzanie flotą pojazdów
 • Zarządzanie ruchem drogowym
 • Informacja pasażerska

Rozwiązanie może być dostarczane zarówno w modelu „pod klucz”, jak i jako usługa. W obu przypadkach połączone jest z dostawą kompletnej infrastruktury, obejmującej między innymi Data Center, urządzenia sieciowe oraz serwery i pamięci masowe. W ramach rozwiązania dostarczane są usługi wdrożeniowe, począwszy od przygotowania projektu poprzez prace konfiguracyjne i testy końcowe na utrzymaniu eksploatacyjnym kończąc.

Budowa sieci teletransmisyjnych o zasięgu lokalnym, miejskim, powiatowym lub wojewódzkim.

Zdjęcie ukazujące serwer sieci teletransmisyjnych.W ramach rozwiązania oferujemy:

 • Uzgodnienie wymagań, sporządzenie specyfikacji funkcjonalnych i biznesowych, wybór mediów transmisyjnych sieci
 • Zebranie informacji i analiza styku z sieciami lokalnymi i zewnętrznymi
 • Zebranie i analizę informacji na temat istniejących systemów zarządzania infrastrukturą sieciową oraz analizę procesów operacyjnych dla istniejących systemów zarządzania siecią szerokopasmową
 • Przygotowanie architektury logicznej, fizycznej i zarządczej projektowanej sieci. Zarządzania jakością usług sieciowych ianaliza zabezpieczeń
 • Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności
 • Wykonanie projektu technicznego
 • Pełen zakres usług instalacyjno-wdrożeniowych oraz utrzymaniowych
 • Zdjęcie miasta i infrastruktury.Zarządzanie zgłoszeniami, incydentami, problemami, bazą wiedzy i konfiguracji.
 • Świadczenie usług zarządzania infrastrukturą IT klientów
 • Możliwość świadczenia usług wymagających wysokiego reżimu realizacji usługi (SLA) dla całego kraju


Technologie

Dzisiejsze IT oparte jest na rozległej palecie rozwiązań technologii i wiedzy. Istnieje wiele metod ich uporządkowania i kategoryzacji – Pion Infrastruktury Asseco posługuje się  podziałem na trzy zasadnicze grupy tematyczne: Dane, Sieć i Bezpieczeństwo grupujące bardzo szeroką paletę produktów i rozwiązań. Podział ten odzwierciedla specyfikę wymagań i dostępnych technologii ale też kulturę technologiczną z nią powiązaną.Dane


Sieć


Bezpieczeństwo

Obszar Danych obejmuje całość technologii i zagadnień związanych z przetwarzaniem, gromadzeniem, przeszukiwaniem i składowania informacji. Tu lokują się technologie powiązane z pojęciem, min.: komputer, pamięć masowa, system operacyjny, bazy danych terminale.Infrastruktura sieciowa stanowi podstawę tak powszechnego dziś dostępu do informacji, to technologia i wiedza stanowiąca podstawę infrastruktury informatycznej w skali makro i mikro. To szeroki i ściśle powiązany obszar produktów najprostszych stanowiących rozległy szkielet sieci i tych najbardziej zaawansowanych, odpowiedzialnych za transport informacji, analizę zdarzeń, dynamicznie reagujących na zmienne warunki obciążenia i stanu.Jego znacznie jest adekwatne do wartości danych które powierzamy systemom informatycznym. Stabilności i niezawodności serwisów informatycznych odpowiedzialnych za dostęp do pieniądza czy procesy produkcyjne i organizacyjne przedsiębiorstw. Powszechność i łatwość dostępu do informacji w naturalny sposób stałe się też źródłem zagrożenia i ekspozycji na niepowołany dostęp.

Warto przeczytać


Kontakt z Pionem Infrastruktury