Wybierz region
pl
Zdjęcie telefonu z aplikacją Promak.

Wraz z postępującą globalizacją inwestorzy zyskują coraz więcej możliwości lokowania kapitału. Jednocześnie obsługa inwestycji kapitałowych i uzyskiwanie z nich optymalnych wyników stają się poważnymi wyzwaniami. Odpowiedzią na nie jest rodzina rozwiązań PROMAK, skutecznie wspomagająca biura maklerskie, banki depozytariuszy i inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, a wśród tych ostatnich również fundusze inwestycyjne. Każda z tych  grup ma zróżnicowane potrzeby i oczekiwania, dlatego

 

firma Asseco stworzyła rodzinę aplikacji PROMAK składającą się z trzech segmentów,
z których każdy został opracowany z myślą o jednej z tych grup.

 

Aplikacje ułatwiają efektywne zarządzanie biurem maklerskim, sprawną obsługę inwestorów, wszechstronną analizę notowań z wielu rynków, optymalizację zarządzania powierzonym majątkiem i wykonywanych na nim, zleconych operacji, budowanie strategii inwestycyjnych zapewniających wysoką rentowność i konstruowanie zgodnych z nimi portfeli aktywów.

Fundusze

System PROMAK Portfel to nieocenione wsparcie dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi i osób odpowiedzialnych w dużych korporacjach za optymalizację portfela aktywów finansowych.

Aplikacja ułatwia zarządzanie inwestycjami w bardzo zróżnicowane instrumenty finansowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje, bony, certyfikaty, instrumenty pochodne, jednostki funduszy inwestycyjnych, listy zastawne, weksle i waluty.

Wśród jego najważniejszych cech na szczególną uwagę zasługują:

  • możliwość tworzenia strategii inwestycyjnych i konstruowania zgodnych z nimi portfeli
  • kontrolę zdefiniowanych przez użytkownika limitów inwestycyjnych
  • wycenę portfeli, także zgodnie z metodami zdefiniowanymi przez użytkownika
  • analizowanie rentowności portfeli i ich porównywanie do wskaźników

 

Warto przeczytać

Kontakt z Pionem Rynków Kapitałowych