Wybierz region
pl

Narodowy Fundusz Zdrowia

NFZ - System Monitorowania Programów Profilaktycznych (SIMP)

Szczegóły wdrożenia

Celem priorytetowym jest stworzenie w COK/WOK centralnej bazy danych kobiet uczestniczących w programach. Realizacja zadań programów doprowadzi do: stworzenia systemu umożliwiającego wieloletnie, ciągłe prowadzenie aktywnego skryningu raka piersi i raka szyjki macicy w Polsce; monitorowania losów pacjentek z wykrytymi zmianami nowotworowymi; poprawy zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne; zwiększenia świadomości kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Realizacja niniejszych zadań daje gwarancję maksymalnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych, przeznaczanych na profilaktykę w tych obszarach w Polsce.

Profil klienta

Narodowy Fundusz Zdrowia logo

Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucją odpowiedzialną za publiczną służbę zdrowia na terenie całego kraju. Do podstawowych zadań statutowych NFZ, działającego jako Centrala i 16 Oddziałów Wojewódzkich, należy m.in.

  • zarządzanie środkami finansowymi,
  • określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,
  • przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • monitorowanie realizacji i rozliczanie umów ze Świadczeniodawcami,
  • monitorowanie ordynacji lekarskich,
  • wdrażanie i finansowanie programów zdrowotnych,
  • promocja zdrowia,
  • prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych (CWU).

Na te zadania Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje rocznie kwotą ponad 50 mld zł, pochodzącą głównie ze składek ubezpieczenia zdrowotnego.