Wybierz region
pl

Polityka prywatności

compliance Asseco

Wstęp

Technology for business, solutions for people.

Naszą misją jest poprawa jakości życia poprzez dostarczanie rozwiązań dla ludzi i technologii dla biznesu.

Asseco jest wszędzie tam, gdzie technologia i biznes łączą się z codziennym życiem. Suma doświadczeń, które płyną ze wszystkich sektorów rynku, pozwala nam kreować niezawodne, zaawansowane produkty. Działamy globalnie, nigdy jednak nie tracimy z oczu ludzkiego oraz społecznego wymiaru naszej pracy. Wiemy, że od naszych rozwiązań może zależeć czyjeś życie, finansowa przyszłość. Bierzemy pełną odpowiedzialność za projekty, które realizujemy. W ten sposób od lat budujemy zaufanie i prestiż naszej marki.

Asseco dokłada wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania, komunikacji i przejrzystości. Fundamentami naszej działalności jest m.in. przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających nasze witryny (zwanych dalej „Użytkownikami”).

Cel Polityki

Informujemy Państwa, że zasady zawarte w niniejszej Polityce  mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy korzystają Państwo ze stron internetowych Asseco Poland S.A. (np. witryn w domenie globalnej www.asseco.com, będącej własnością Asseco Poland S.A. oraz innych witryn, zwanych dalej „Witrynami Asseco”) jak również, w każdym innym przypadku, gdy kontaktują się Państwo z naszą Spółką, w tym również w ramach działań prowadzonych przez Asseco Poland S.A. na rzecz podmiotów Grupy Asseco, zwanych dalej „Procesami”.

Asseco Poland S.A. deklaruje, że zarówno witryny internetowe, jak i inne narzędzia wykorzystywane przez spółkę w bieżącej działalności są wytwarzane i dobierane z najwyższą starannością, najnowszą wiedzą techniczną oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz spełniają wymóg zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność osób fizycznych, w tym Użytkowników witryn internetowych, w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1 (RODO).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zmianami
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z póź. zmianami.

Gromadzenie informacji – Bezpieczeństwo

Prawo do poszanowania danych osobowych i kontroli nad informacjami jest dla Asseco znaczącym elementem codziennej pracy, dlatego też bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. Asseco dobiera środki bezpieczeństwa w oparciu o ciągły proces oceny ryzyka i zagrożeń oraz analizy najnowszych rozwiązań rynku.

Narzędzia – witryny, aplikacje, programy, urządzenia są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa zarówno techniczne jak i organizacyjne, mające na celu ochronę informacji pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Chronimy wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z prawem, standardami, normami dobrymi praktykami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Asseco posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na międzynarodowej normie ISO/IEC 27001:2014.

Asseco powołało Inspektora Ochrony Danych (IOD), który czuwa nad przestrzeganiem reguł związanych z ochroną danych osobowych.

Kontakt w sprawach dotyczące ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, e-mail: [email protected], tel.: +48 17 888 55 55

 

Gromadzenie informacji - Ochrona danych osobowych:

Informacje na Państwa temat, które Asseco może przetwarzać w tym gromadzić, obejmują:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
 • dane demograficzne, gdy są powiązane z danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika;
 • fotografie i opinie;
 • dane dotyczące transakcji, w tym o zamówionych produktach i usługach, dane finansowe oraz zastosowane metody płatności;
 • dane dotyczące firmy, takie jak nazwa, wielkość i lokalizacja firmy oraz Państwa rola w firmie;
 • dane pochodzące z ankiet oraz informacje publicznie dostępne, takie jak posty z portali społecznościowych;
 • niepowtarzalne identyfikatory, takie jak identyfikatory urządzeń mobilnych lub identyfikatory plików cookie w przeglądarce;
 • adres IP i informacje, które mogą być określane na podstawie adresu IP, takie jak położenie geograficzne;
 • informacje o użytkowanym urządzeniu, takie jak przeglądarka internetowa, typ urządzenia, system operacyjny, obecność lub użytkowanie „aplikacji”, rozdzielczość ekranu i preferowany język;
 • dane o zachowaniach komputera podłączonego do Internetu lub urządzenia wykorzystywanego do korzystania ze stron internetowych, takie jak kliknięcia reklam lub ich wyświetlenia, witryny i ich zawartość, daty i godziny aktywności lub wyszukiwań mających na celu zlokalizowanie i odwiedzenie stron internetowych.

Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, w których dla zrealizowania żądanej przez Państwa usługi lub Procesu będą niezbędne inne informacje niż wskazane powyżej. W takich przypadkach zostaną Państwo poinformowani o konieczności udostępnienia określonych informacji, w tym danych osobowych, ze wskazaniem celu ich wykorzystania. Mają Państwo możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Niemniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której jest ono niezbędne do zrealizowania usługi lub Procesu każdorazowo określonych w ramach witryny, regulaminów Asseco (np. otrzymanie informacji na temat produktu, organizowanego wydarzenia, oferty, pobranie demo, uruchomienie programu stażowego, procesu rekrutacji). W takich przypadkach mogą zostać Państwo poproszeni o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie Państwu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe i w jakim celu będą gromadzone.

Udostępnione dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu udostępnienia, chyba że przepisy prawa wymagają przechowywania przez okres dłuższy.

W sytuacji, w której ujawnią Państwo w formularzu/ankiecie, relacjach bezpośrednich dane osobowe osoby trzeciej, uznaje się, iż dysponują Państwo zezwoleniem osoby, której dane Państwo ujawnili.

Przysługuje Państwu prawo wglądu, jak i prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. W każdym czasie przysługuje Państwu również prawo do żądania zaprzestania przetwarzania – usunięcia Państwa danych osobowych. Forma złożenia tego żądania podana jest przy zbieraniu danych lub o ile nie została podana złóż swoje żądanie na adres mailowy [email protected]

Zastrzegamy, że Witryny Asseco nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku Użytkowników, którzy je odwiedzają, ani też innych informacji, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w konkursach organizowanych za ich pośrednictwem) ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych w ramach Witryn Asseco, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych przez Asseco w ramach realizacji celu związanego ze wskazanym odpowiednio obszarem działalności Asseco. Informujemy, że Asseco może przetwarzać dane w charakterze administratora lub podmiotu przetwarzającego w imieniu innego administratora.

Marketing i Public Relations

Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, udostępnione przez Użytkownika w ramach Witryn Asseco oraz podane w związku z Państwa udziałem w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez podmioty Grupy Asseco, mogą być wykorzystane do celów marketingowych i public relations w ramach przedsięwzięć prowadzonych przez podmioty Grupy Asseco, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Państwa zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności informacji handlowych).

 

Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę marketingową lub które łączą z Asseco relacje związane z Public Relations i marketingiem

Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów (administrator). Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, e-mail: [email protected], tel.: +48 17 888 55 55.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody w celach: marketingu produktów i usług administratora; marketingowych i Public Relations; a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Kategorie danych osobowych:

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe; wizerunek - w przypadku udziału w wydarzeniach, które są rejestrowane (dane osobowe zwykłe).

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • osobom upoważnionym przez administratora;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:

  • o podwykonawcom, w szczególności agencjom marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora,
  • o dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora;

 • podmiotom Grupy Asseco - https://pl.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Profilowanie: 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Rekrutacja

Zarówno za pośrednictwem witryn Asseco, portali społecznościowych, jak w kontakcie bezpośrednim może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów, praktykantów, partnerów dla Asseco Poland S.A. lub innych podmiotów Grupy Asseco. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby aktualnie prowadzonych rekrutacji jak również w rekrutacjach przyszłych za zgodą osoby biorącej w nich udział. Zgoda ta dotyczy wszystkich dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesach rekrutacji

Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów (administrator). Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, e-mail: [email protected], tel.: +48 17 888 55 55.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:

 • realizacją procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem, w tym otrzymywania informacji o ofertach pracy lub współpracy - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w powiązaniu z właściwymi przepisami kodeksu pracy i/lub kodeksu cywilnego, a w pozostałym zakresie podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i/lub
 • przesyłaniem informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej - w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i/lub
 • podjęciu kontaktu za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego - w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1. RODO - konieczna będzie Pana/Pani zgoda na ich przetwarzanie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

 

Kategorie danych osobowych:

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • na potrzeby udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy lub usług określonego rodzaju lub na określonym stanowisku);
 • na podstawie zgody: CV oraz pozostałe dane przekazane dobrowolnie przez kandydata.

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • osobom upoważnionym przez administratora;
 • podmiotom wspomagającym procesy rekrutacji;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:

  • o podwykonawcom,
  • o dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora;

 • podmiotom Grupy Asseco - https://pl.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/.
   

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Profilowanie:

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie kodeksu pracy. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w innym postępowaniu rekrutacyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do jego prowadzenia.

Przebieg zatrudnienia – Personel Asseco

W skład „Personelu Asseco” wchodzą pracownicy Asseco zatrudnieni na podstawie umów o pracę, jak również współpracownicy Asseco, z którymi zawarte zostały umowy cywilnoprawne.

Dane osobowe Personelu Asseco są udostępniane w relacjach biznesowych kontrahentom oraz podmiotom Grupy Asseco, w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania zobowiązań oraz wypełnienia przepisów prawa. Zakres przetwarzanych danych osobowych Personelu Asseco w ramach relacji biznesowych nie wykracza poza informacje niezbędne do zidentyfikowania oraz informacje związane z posiadanymi kwalifikacjami Personelu Asseco, w szczególności dotyczącymi udokumentowania jego kompetencji w ramach składanych przez podmioty Grupy Asseco ofert.

 

Klauzula informacyjna dla Personelu Asseco

 

Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów (administrator). Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, e-mail: [email protected], tel.: +48 17 888 55 55.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę lub w celach związanych z wykonaniem wzajemnych zobowiązań umowy cywilnoprawnej, w tym z jej rozliczeniem - podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w połączeniu z właściwymi przepisami kodeksu pracy i kodeksu cywilnego;
 • realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wykonywania obowiązków BHP, prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rozliczania należności, zgłaszania do właściwych urzędów, archiwizowania dokumentacji - podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w powiązaniu z właściwymi przepisami kodeksu pracy i kodeksu cywilnego;
 • prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód;
 • prowadzenia ewidencji czasu pracy, wykonywania analiz, zestawień i statystyk a także obsługi benefitów, programów czy strategii biznesowych lub personalnych, ochrona i zabezpieczenie mienia, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń, względnie konieczność zrealizowania szczególnego obowiązku prawnego, nałożone na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa - podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w powiązaniu z właściwymi przepisami ustaw.

Pracodawca zastrzega możliwość przetwarzania wizerunku Personelu, w sposób zapewniający poszanowanie godności i ochronę dóbr osobistych pracownika, w następujących przypadkach: przetwarzanie zdjęcia pracownika w dokumentach przekazywanych dobrowolnie przez pracownika, a przechowywanych przez pracodawcę; przetwarzanie zdjęcia pracownika na jego identyfikatorze (karta dostępu) w celu weryfikacji tożsamości i identyfikacji pracownika w miejscu wykonywania pracy i przetwarzane w elektronicznym systemie zabezpieczeń; przetwarzanie zdjęcia pracownika wraz ze służbowymi danymi kontaktowymi, zamieszczane w intranecie w celu usprawnienia wewnętrznego procesu zarządzania i komunikacji funkcjonujących w Asseco; przetwarzanie wizerunku pracownika, daty i czasu jego przebywania w siedzibie pracodawcy, w ramach systemu monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz wyłącznie w obszarze objętym monitoringiem u pracodawcy - podstawą przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w powiązaniu z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Kategorie danych osobowych:

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • na potrzeby realizacji umowy o pracę - dane określone w przepisach prawa, niezbędne do realizacji celów przetwarzania;
 • na potrzeby realizacji umowy cywilnoprawnej – dane niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

Jeżeli jest Pani/Pan zatrudniona na podstawie umowy o pracę Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres zatrudnienia i prowadzenia w związku z tym dokumentacji personalnej, a także przez czas wykonywania obowiązków prawnych administratora, jak np. prowadzenia akt i dokumentacji pracowniczej, przechowywania, czy innych czynności wymagany obowiązującym prawem.

W zakresie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, o dzieło lub inna forma współpracy) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w czasie, w którym może być konieczne zabezpieczenie, ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń, przeprowadzenie i zakończenie postępowań przed właściwymi organami lub w związku z ochroną mienia i interesów Administratora, a także przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom, partnerom (Kontrahentom) naszych realizacji biznesowych i Pani/Pana obowiązków wynikających z umowy,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:

  • o podwykonawcom,
  • o dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom Grupy Asseco - https://pl.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Profilowanie:

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazanych w art. 22[1] Kodeksu pracy. Przekazanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.  

Zagrożenia związane z pandemią

Informację kierujemy do osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją czynności dot. ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.   Klauzula informacyjna Asseco Poland S.A.

 

Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów (administrator). Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, e-mail: [email protected], tel.: +48 17 888 55 55.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 oraz innych chorób zakaźnych;
 • wykonania testu w celu określenia możliwego kontaktu z wirusem wywołującym COVID-19 przez Asseco Poland S.A..
 • przeprowadzenia oceny możliwości oraz realizacji szczepień przeciwko COVID-19 przez Asseco Poland S.A;
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e, art. 6. ust. 1 lit. f oraz art. 9 oraz ust. 2 lit. i RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Źródła i zakres danych pozyskiwanych od podmiotów trzecich:

Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres firmy, nr telefonu, adres e-mail, lokalizację wykonywania szczepienia bezpośrednio od Pani/Pana lub Pani/Pana członka rodziny, osoby bliskiej.

 Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.

 Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom realizującym szczepienia, badania laboratoryjne wykrywające testy przeciw ciał

oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,

 – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Administratora danych z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft w ramach rozwiązań Microsoft Office. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

 Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 Profilowanie:

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pana/Pani dane nie są profilowane.

Relacje biznesowe - Kontrahenci (Partnerzy, Klienci, Dostawcy)

Dane osobowe oraz informacje przekazywane za pośrednictwem witryn Asseco mogą być wykorzystywane w relacjach biznesowych podmiotów Grupy Asseco.

W szczególności może dochodzić do realizacji takich czynności przetwarzania jak: udostępnianie, przesyłanie informacji handlowych, produktowych, marketingowych czy też informacji na temat programów partnerskich oraz komunikacji w ramach realizowanych zobowiązań łączących Strony.

Podmioty Grupy Asseco zastrzegają sobie prawo udostępniania tych informacji jak i danych osobowych osoby reprezentującej Kontrahenta innym powiązanym podmiotom w celu realizacji usług lub Procesów o ile udostępnienie jest prawie dopuszczalne.

 

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących kontrahentów, partnerów, dostawców

Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów (administrator). Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, e-mail: [email protected], tel.: +48 17 888 55 55.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • wykonania zobowiązań łączących Strony, w szczególności wynikających odpowiednio z zawartej umowy, zamówienia, porozumienia, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wypełnienia obowiązków związanych z zachowaniem bezpieczeństwa transakcji, wykonując w tym zakresie obowiązki identyfikacji i weryfikacji lub oceny i monitorowania stosunków gospodarczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w połączeniu z właściwymi przepisami, w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Kategorie danych osobowych:

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe oraz inne dane zwykłe niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

W przypadku pozyskania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, dane osobowe zostały przekazane za pośrednictwem innych osób lub zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

W zakresie wynikającym z przetwarzania na podstawie przepisów prawa, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od 1 dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
 • podmiotom, partnerom (Kontrahentom) naszych realizacji biznesowych
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:

  • o podwykonawcom,
  • o dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom Grupy Asseco - https://pl.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/

 

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Profilowanie:

 Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zobowiązań łączących strony.  

Portale/Media Społecznościowe

Media społecznościowe Asseco prowadzone są w celu wizerunkowym oraz rekrutacyjnym. Wykorzystywane są do promowania firmy, w tym jej ekspertów, produktów, wydarzeń oraz sukcesów biznesowych. Stanowią jeden z kanałów komunikacji zewnętrznej Asseco.

Asseco korzysta z takich portali jak: Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube.

Korzystanie z naszych profili, stron, kanałów w mediach społecznościowych daje także możliwość łączenia się z nienależącymi do Asseco stronami internetowymi, portalami społecznościowymi, aplikacjami i innymi funkcjami. Skorzystanie z nich spowoduje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty niezależne od Asseco, w szczególności operatorów w/w portali, nad którymi Asseco nie sprawuje żadnej kontroli i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby należycie zabezpieczyć Państwa dane osobowe tym samym zalecamy rozważne korzystanie z nieznanych funkcjonalności, aplikacji i przed skorzystaniem z nich zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych podmiotów.

 

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających nasze kanały w mediach społecznościowych

Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów (administrator). Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, e-mail: [email protected], tel.: +48 17 888 55 55.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia profili, stron, kanałów w szczególności prowadzonych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników jak i nawiązania ewentualnej współpracy, promocji i prezentacji Asseco na portalach społecznościowych. Podjęta współpraca oparta jest o warunki oraz zasady określone przez operatorów. Na jej podstawie odbywa się informowanie o naszej aktywności, promowanie wydarzeń, które organizujemy, naszej marki, produktów oraz usług. Aktywność na profilach służy budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej poprzez komunikację za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portali społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, polubienia itp.) – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda w większości przypadków wyrażona w formie dorozumianej poprzez dołączenie do profilu, strony Asseco na portalach społecznościowych.

 

Kategorie danych osobowych:

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane udostępnione przez Pana/Panią na portalu społecznościowym, zgodnie z ustawieniami profilu, dane przekazane dobrowolnie w wiadomościach.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

 

Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • osobom upoważnionym przez administratora;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.

  • o podwykonawcom,
  • o dostawcom zewnętrznym wspierającym działalność administratora

 • operatorom portali społecznościowych zgodnie z warunkami i zasadami przez nich określonymi;
 • podmiotom Grupy Asseco - https://pl.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/.

 

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane przez administratora - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych, decyzji wydanych przez Komisję Europejską - do państwa trzeciego w szczególności związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą: 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Profilowanie:

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane mogą być profilowane zgodnie z założeniami wynikającymi z regulaminów operatorów korzystania z profilów społecznościowych.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Informację kierujemy do osób zasiadających w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Asseco Poland S.A., których dane przetwarzamy w związku z korporacyjną obsługą organów Spółki.

 

Klauzula informacyjna dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu Asseco Poland S.A.

Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów (administrator). Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, e-mail: [email protected], tel.: +48 17 888 55 55.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z zasiadaniem w Zarządzie, Radzie Nadzorczej, w szczególności polegających na wykonywaniu obowiązków członka Zarządu/Rady Nadzorczej, zapewnieniu Pani/Pana udziału w Radzie Nadzorczej, Zarządzie oraz utrwaleniu jej przebiegu z wykorzystaniem rejestracji dźwięku i obrazu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1. lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora, za które administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń oraz obsługę organów korporacyjnych Spółki, w tym zwłaszcza obowiązków: 

 • wynikających z Kodeksu spółek handlowych (np. na potrzeby sporządzenia protokołu z  posiedzenia   Rady   Nadzorczej/ Zarządu, podjęcia  w szczególności przez   Walne   Zgromadzenie / Zgromadzenie Wspólników uchwały o udzieleniu absolutorium lub uchwały o wyborze);
 • wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (np. w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego);
 • wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych  przez  emitentów  papierów  wartościowych  oraz  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (np. w celu opublikowania raportu bieżącego o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej);
 • wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w  sprawie  nadużyć  na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy  Komisji  2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (np. w celu dokonania notyfikacji o dokonanej transakcji podlegającej obowiązkowi zgłoszenia);
 • dokonania rozliczeń finansowych (m.in. wypłata wynagrodzeń z tytułu pełnionej funkcji);
 • dokonania rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracje podatkowe PIT);
 • związanych z księgowaniem i sprawozdawczością;
 • realizacji obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. kontrole Urzędu Skarbowego, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych);

 

Kategorie danych osobowych:

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • na potrzeby zapewnienia Pani/Pana udziału w Radzie Nadzorczej, Zarządzie: imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe;
 • na potrzeby prowadzenia obsługi organów korporacyjnych Spółki z wykorzystaniem rejestracji obrazu i dźwięku: wizerunek oraz wypowiedzi osób uczestniczących w Radzie Nadzorczej, Zarządzie;
 • Inne dane niezbędne do realizacji celów przetwarzania wynikające z przepisów prawa.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub ewentualnego uwzględniania sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania lub dane utrwalone przez zastosowanie rejestracji obrazu i dźwięku mogą być przechowywane przez dłuższy czas na potrzeby niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce lub prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, np. sądowych.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń oraz w celu umożliwienia im realizacji ich obowiązków ustawowych,
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom, partnerom (Kontrahentom) naszych realizacji biznesowych,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:

  • o podwykonawcom,
  • o dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom Grupy Asseco - https://pl.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/.

 

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane przez administratora - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych, decyzji wydanych przez Komisję Europejską - do państwa trzeciego w szczególności związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Profilowanie:

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych jest niezbędne dla zapewnienia obsługi korporacyjnej organów Spółki oraz Pani/Pana udziału w Radzie Nadzorczej, Zarządzie.

Akcjonariusze

Informację kierujemy do osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy w związku z identyfikacją Akcjonariuszy, uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, informowaniem o zdarzeniach korporacyjnych lub wykonywaniem praw z akcji, które są lub będą emitowane przez Spółkę. W rozumieniu niniejszej informacji „Akcjonariuszem” jest także osoba, która jest pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym Akcjonariusza lub która go reprezentuje lub na innej podstawie jest osobą uprawnioną do wykonywania praw z akcji Spółki.

 

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Asseco Poland S. A.

Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów (administrator). Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, e-mail: [email protected], tel.: +48 17 888 55 55.

 

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wykonania obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  wspólnotowego  (prawa  Unii Europejskiej)  lub  polskiego  mającego  zastosowanie  do  Spółki  lub  Banku,  jako  emitenta papierów wartościowych, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, przepisów ustawy o obrocie  instrumentami  finansowymi,  o  ofercie  publicznej  lub  innych  przepisów  prawa wiążących  Spółkę,  która  jest  emitentem  papierów  wartościowych;  wykonania  innych obowiązków przewidzianych prawem, w tym sporządzania list Akcjonariuszy, wykonywania obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych lub raportowych, w tym wobec KDPW, Giełdy, NBP lub KNF,
 • rozpatrywania wniosku lub dokonywania innych czynności związanych z wykonywaniem przez Akcjonariuszy praw z akcji emitowanych przez Spółkę,
 • wykonywania praw wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki takich jak:

  • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, przede wszystkim związanego z organizacją Walnych Zgromadzeń, w tym zapewnienia możliwości zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dotyczy to również monitoringu wizyjnego – z zachowaniem prywatności i godności osób fizycznych,
  • dochodzenia ewentualnych praw, w tym roszczeń przez Spółkę lub obrony swych praw lub podmiotu, który Spółka reprezentuje,
  • identyfikacja akcjonariuszy – przetwarzanie danych osobowych akcjonariuszy uzyskanych od KDPW na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  • możliwości zaangażowania w sprawy Spółki, informowania o zdarzeniach korporacyjnych.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c w powiązaniu ze wskazanymi przepisami prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Spółka może przetwarzać dane w innych drugorzędnych celach, w szczególności takich jak:

 • przeniesienie danych do archiwum,
 • audyty lub postępowania wyjaśniające,
 • wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,
 • pozostałe badania statystyczne lub badania, historyczne lub naukowe,
 • doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Spółki.

 

Kategorie danych osobowych:

Administrator przetwarza dane:

 • które są związane z identyfikacją lub weryfikacją praw do akcji (papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę, tj. dane umieszczone w dokumentach akcji lub dokumentach potwierdzających prawa do akcji (papierów wartościowych) bez względu na formę ich sporządzenia, księdze akcyjnej, pełnomocnictwach, protokołach, wypisach z właściwych rejestrów lub innych dokumentach związanych z Walnym Zgromadzeniem lub wykonywaniem przez Akcjonariuszy praw z akcji,
 • uzyskane na żądanie od KDPW umożliwiające identyfikację Akcjonariuszy i ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji administratora lub bezpośrednią komunikację z nimi, m.in.: identyfikator akcjonariusza (PESEL dla osób fizycznych, KRS, REGON lub inny numer dla osób prawnych), nazwę lub imię i nazwisko akcjonariusza, dane adresowe, adres e-mail, liczbę posiadanych akcji, datę początkową posiadania akcji oraz nazwę lub imię i nazwisko osoby trzeciej wyznaczonej przez akcjonariusza do podejmowania decyzji inwestycyjnych w jego imieniu,
 • audiowizualne, w szczególności nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku.

 

Ponadto Spółka może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Akcjonariusza, Giełdę, KDPW lub inny uprawniony organ lub podmiot, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach opisanych w tej informacji.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

Spółka przetwarza dane w okresie, gdy dana osoba jest Akcjonariuszem oraz przez okres archiwizacyjny nie krótszy niż okres przedawnienia roszczeń. Zasadniczy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, z tym, że okres ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Akcjonariusza uzyskanych z KDPW najpóźniej z upływem 12 miesięcy od dnia powzięcia informacji o tym, że dana osoba przestała być akcjonariuszem administratora o ile nie będzie miał innej podstawy przetwarzania. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia. Dokumentacja Spółki, w tym dokumentacja Walnych Zgromadzeń zawierająca dane osobowe przechowywana jest przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów.  Okres przechowywania danych przetwarzanych na podstawie zgody jest wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – jeśli Spółka przetwarza dane w tym celu – do czasu odwołania zgody.

 

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności KDPW,
 • podmiotom lub organom innych Akcjonariuszy w zakresie wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • podmiotom lub organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji płatniczej, której stroną jest Akcjonariusz lub innej czynności dotyczącej Akcjonariusza,
 • podmiotom lub organom, którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody lub upoważnienia,
 • podmiotom lub organom, które są izbami rozliczeniowymi lub innymi podmiotami prowadzących rozliczenia lub rozrachunek, instytucjami lub schematami płatniczymi, lub podmiotami, które takie podmioty reprezentują, o ile ma to związek z czynnością dokonaną przez Akcjonariusza albo na jego rzecz,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.: dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora na podstawie zawartych umów,
 • podmiotom Grupy Asseco - https://pl.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/.

 

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora danych z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft w ramach rozwiązań Microsoft Office. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Profilowanie:

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z przepisów prawa.

Monitoring

Dbamy o bezpieczeństwo nasze i naszych gości, dlatego prowadzimy monitoring wizyjny osób znajdujących się na terenie naszych biur w zasięgu kamer monitoringu oraz ewidencjonujemy osoby wchodzące do naszych biur.

 

Klauzula informacyjna dla gości Asseco Poland. S.A.

Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów (administrator). Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, e-mail: [email protected], tel.: +48 17 888 55 55.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • ochrony obiektów, pomieszczeń i urządzeń Spółki przed dostępem osób nieuprawnionych – podstawę przetwarzania stanowi art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia znajdujących się na terenie Spółki, a ponadto ochrony informacji i tajemnic prawnie chronionych, w tym poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Spółki, za które Spółka uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.

 

Kategorie danych osobowych:

Spółka przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 • na potrzeby prowadzenia ewidencji osób wchodzących na teren Spółki: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanego podmiotu,
 • na potrzeby prowadzenia monitoringu wizyjnego: wizerunek osób znajdujących się na terenie Spółki w zasięgu kamer monitoringu. Monitoringiem objęte są pomieszczenia ogólnodostępne (takie jak: hole wejściowe, miejsca obsługi gości) oraz specjalne (pomieszczenia, do których mają dostęp tylko uprawnione osoby)

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Nagrania oraz kopie z monitoringu przechowywane są przez okres 90 dni, a następnie nadpisywane nowszymi zdarzeniami bądź niszczone. Dane zawarte w ewidencji wejść przechowywane są przez okres 12 miesięcy, a następnie niszczone. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania lub dane zawarte w ewidencji wejść mogą być przechowywane przez dłuższy czas na potrzeby niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce lub prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, np. sądowych.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki (np. podmiotom świadczącym usługi ochrony fizycznej oraz usługi wsparcia IT, a w przypadku osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu wizyjnego również podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego, w tym konserwację systemów),  przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 

Profilowanie:

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uzyskania wstępu na teren, do obiektów lub pomieszczeń Spółki objętych kontrolą dostępu.

Żądania podmiotów danych dotyczące przetwarzania ich danych osobowych

Respektujemy prawa podmiotów danych na mocy art. 7 oraz 15‑22 RODO, tj. prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii, przeniesienia danych, wycofania zgody, sprzeciwu wobec przetwarzania, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie (dane są zbierane w związku ze zgłaszanym przez osobę żądaniem) – obowiązek informacyjny realizujemy na podstawie art. 13 RODO (dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą).

 

Klauzula informacyjna dla osób realizujących prawa podmiotów danych

Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów (administrator).

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, e-mail: [email protected], tel.: +48 17 888 55 55.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi i rozpatrzenia Pani/Pana wniosku – podstawę przetwarzania stanowią przepisy prawa, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora, za które administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być ujawnione:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jako administratorzy tych danych,
 • przy czym ujawnienie tych danych nastąpi tylko w niezbędnym zakresie i tylko w oparciu o ważną podstawę prawną takiego ujawnienia zgodną z wyżej wymienionymi celami przetwarzania.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku i udzielenia odpowiedzi.

W razie niepodania danych rozpatrzenie Pani/Pana rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi może nie być możliwe.

 

Profilowanie:

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Grupa Asseco

Ochrona informacji w tym danych osobowych i techniczne, organizacyjne, prawne ich bezpieczeństwo jest kluczowe dla każdego podmiotu Grupy Asseco. Każdy z podmiotów Grupy Asseco jest niezależnym administratorem. Udostepnienie danych osobowych pomiędzy Asseco a podmiotami Grupy Asseco, które mogą być przetwarzane poza EOG odbywa się w ramach podpisanego porozumienia, którego integralną częścią są standardowe klauzule umowne zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej.

Gromadzenie informacji - Polityka cookies

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których przeglądają Państwo treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe informacje są zapisywane do tzw. plików "cookies".

Pliki "cookies" używamy w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Witryn,
 • uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność Witryn,
 • utrzymania sesji Użytkownika (dotyczy Witryn z opcją logowania się Użytkowników), aby Użytkownik nie musiał, na każdej stronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności Witryn (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na "żądanie" Użytkownika)
 • reklamowym i marketingowym, aby dostosować do preferencji Użytkownika treści reklam oraz tekstów wyświetlanych na Witrynach Asseco jak i poza nimi.

 

W ramach Witryn Asseco wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

Sesyjne pliki cookie (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika jedynie w czasie korzystania z Witryn, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia Witryny lub wyłączenia wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki,

Stałe pliki cookie – pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

Ustawienia dotyczące plików cookie są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek.  Mogą Państwo jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookie na swoje urządzenie. Informujemy, że może to wpłynąć na wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookie. Daje to Państwu możliwość kontroli nad plikami cookie, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

W celu łatwego zarządzania plikami cookie, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami:

W sytuacji, gdy korzystają Państwo z innej przeglądarki niż wyżej wymienione, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą plików cookie zamieszczoną na witrynie internetowej dostawcy rozwiązania.

Brak zmiany ustawień w zakresie cookie oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym Grupa Kapitałowa Asseco będzie przechowywać informacje w Państwa urządzeniu końcowym i uzyskiwać do nich dostęp.

 

Pliki cookie firm niezależnych wykorzystywanych na stronach internetowych Asseco

Google Analytics – pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.

YouTube – w stronach internetowych obsługiwanych przez operatora zamieszczone zostały filmy oraz linki do filmów z serwisu YouTube. Wskutek tego podczas przeglądania strony z wbudowaną zawartością pochodzącą z serwisu YouTube lub podaną pod linkami użytkownik może zetknąć się z plikami cookie z tych serwisów. Więcej informacji: www.youtube.com.

Adobe Flash Player – w stronie internetowej wykorzystywane są animacje w technologii Flash. Oprogramowanie Flash Player korzysta z lokalnych obiektów współdzielonych lub plików cookie technologii Flash, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z takich funkcji jak przywracanie automatyczne lub zapisywanie preferencji użytkownika. Pliki cookie technologii Flash są przechowywane na urządzeniu użytkownika w ten sam sposób, jak zwykłe pliki cookie, ale są zarządzane w inny sposób z poziomu przeglądarki. Więcej informacji: www.adobe.com

Chatbot - Wirtualny Doradca umieszczany na stronie internetowej, który rozmawia z użytkownikami w języku naturalnym, udzielając im ogólnych informacji o firmie i warunkach pracy w Asseco Poland a także wyszukując oferty pracy na podstawie wybranych przez rozmówcę kryteriów. Wirtualny Doradca przetwarza adres IP oraz zbiera pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są do tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć, jakich informacji o firmie i pracy w Asseco Poland poszukują użytkownicy, ile osób zainteresowanych jest taką formą rozmowy i jak długo trwają poszczególne konwersacje z doradcą.

 

Udostępnianie witryn

Witryny Asseco mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Asseco Poland S.A. nie ma wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności ich stron internetowych i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 11 września 2020 roku.