Wybierz region
pl

Polityka prywatności

compliance Asseco

Wstęp

Technology for business, solutions for people.

Naszą misją jest poprawa jakości życia poprzez dostarczanie rozwiązań dla ludzi i technologii dla biznesu.

Asseco jest wszędzie tam, gdzie technologia i biznes łączą się z codziennym życiem. Suma doświadczeń, które płyną ze wszystkich sektorów rynku, pozwala nam kreować niezawodne, zaawansowane produkty. Działamy globalnie, nigdy jednak nie tracimy z oczu ludzkiego oraz społecznego wymiaru naszej pracy. Wiemy, że od naszych rozwiązań może zależeć czyjeś życie, finansowa przyszłość. Bierzemy pełną odpowiedzialność za projekty, które realizujemy. W ten sposób od lat budujemy zaufanie i prestiż naszej marki.

Asseco dokłada wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania, komunikacji i przejrzystości. Fundamentami naszej działalności jest m.in. przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających nasze witryny (zwanych „dalej Użytkownikami”).

Cel Polityki

Informujemy Państwa, że zasady zawarte w niniejszej Polityce  mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy korzystają Państwo ze stron internetowych Asseco Poland S.A. (np. witryn w domenie globalnej www.asseco.com, będącej własnością Asseco Poland S.A. oraz innych witryn, zwanych dalej „Witrynami Asseco”) jak również, w każdym innym przypadku, gdy kontaktują się Państwo z naszą Spółką, w tym również w ramach działań prowadzonych przez Asseco Poland S.A. na rzecz Grupy Asseco, zwanych dalej „Procesami” .

Asseco Poland S.A. deklaruje, że zarówno witryny internetowe, jak i inne narzędzia wykorzystywane przez spółkę w bieżącej działalności są wytwarzane i dobierane z najwyższą starannością, najnowszą  wiedzą techniczną oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego  oraz spełniają wymóg zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność osób fizycznych, w tym Użytkowników witryn internetowych, w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1 (RODO).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z póź. zmianami.

Gromadzenie informacji – Bezpieczeństwo

Prawo do poszanowania danych osobowych i kontroli nad informacjami jest dla Asseco znaczącym elementem codziennej pracy, dlatego też bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. Asseco dobiera środki bezpieczeństwa w oparciu o ciągły proces oceny ryzyka i zagrożeń oraz analizy najnowszych rozwiązań rynku.

Narzędzia – witryny, aplikacje, programy, urządzenia są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa zarówno techniczne jak i organizacyjne, mające na celu ochronę informacji pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Chronimy wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z prawem, standardami, normami dobrymi praktykami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Asseco posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na międzynarodowej normie ISO/IEC 27001:2014.

Asseco powołało Inspektora Ochrony Danych (IOD), który czuwa nad przestrzeganiem reguł związanych z ochroną danych osobowych.

Kontakt w sprawach dotyczące ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, e-mail: [email protected], tel.: +48 17 888 55 55

 

Gromadzenie informacji - Ochrona danych osobowych:

Informacje na Państwa temat, które Asseco może przetwarzać w tym gromadzić, obejmują:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
 • dane demograficzne, gdy są powiązane z danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika;
 • fotografie i opinie;
 • dane dotyczące transakcji, w tym o zamówionych produktach i usługach, dane finansowe oraz zastosowane metody płatności;
 • dane dotyczące firmy, takie jak nazwa, wielkość i lokalizacja firmy oraz Państwa rola w firmie;
 • dane pochodzące z ankiet oraz informacje publicznie dostępne, takie jak posty z portali społecznościowych;
 • niepowtarzalne identyfikatory, takie jak identyfikatory urządzeń mobilnych lub identyfikatory plików cookie w przeglądarce;
 • adres IP i informacje, które mogą być określane na podstawie adresu IP, takie jak położenie geograficzne;
 • informacje o użytkowanym urządzeniu, takie jak przeglądarka internetowa, typ urządzenia, system operacyjny, obecność lub użytkowanie „aplikacji”, rozdzielczość ekranu i preferowany język;
 • dane o zachowaniach komputera podłączonego do Internetu lub urządzenia wykorzystywanego do korzystania ze stron internetowych, takie jak kliknięcia reklam lub ich wyświetlenia, witryny i ich zawartość, daty i godziny aktywności lub wyszukiwań mających na celu zlokalizowanie i odwiedzenie stron internetowych.

Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, w których to do zrealizowania żądanej usługi lub Procesu będą niezbędne inne informacje niż wskazane powyżej. W takich przypadkach zostaną Państwo poinformowani o konieczności udostępnienia określonych informacji, w tym danych osobowych, ze wskazaniem celu ich wykorzystania. Mają Państwo możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Niemniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której  jest ono niezbędne do zrealizowania usługi lub Procesu  każdorazowo określonych w ramach witryny, regulaminów Asseco (np. otrzymanie informacji na temat produktu, organizowanego wydarzenia, oferty, pobranie demo, uruchomienie programu stażowego, procesu rekrutacji). W takich przypadkach mogą zostać Państwo poproszeni o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie Państwu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe i w jakim celu będą gromadzone.

Udostępnione dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu udostępnienia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

W sytuacji, w której ujawnią Państwo w formularzu/ankiecie, relacjach bezpośrednich dane osobowe osoby trzeciej, uznaje się, iż dysponują Państwo zezwoleniem osoby, której dane Państwo ujawnili.

Przysługuje Państwu prawo wglądu, jak i prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. W każdym czasie przysługuje Państwu również prawo do żądania zaprzestania przetwarzania – usunięcia Państwa danych osobowych. Forma złożenia tego żądania podana jest przy zbieraniu danych lub o ile nie została podana złóż swoje żądanie na adres mailowy [email protected]

Zastrzegamy, że Witryny Asseco nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku Użytkowników, którzy je odwiedzają, ani też innych informacji, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w konkursach organizowanych za ich pośrednictwem) ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych w ramach Witryn Asseco, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Zasady  przetwarzania danych osobowych  przez Asseco w ramach realizacji celu związanego ze wskazanym poniżej obszarem działalności Asseco.
Informujemy, że Asseco może przetwarzać dane  w charakterze administratora,  lub podmiotu przetwarzającego w imieniu innego administratora.

Public Relations i Marketing

Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, udostępnione przez Użytkownika w ramach Witryn Asseco oraz podane przy okazji Państwa udziału w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez podmioty Grupy Asseco, mogą być wykorzystane do celów marketingowych i public relations w ramach przedsięwzięć prowadzonych przez podmioty Grupy Asseco, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Państwa zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności informacji handlowych).

Klauzula informacyjna dla osób, które łączą z Asseco relacje w ramach realizacji celu związanego z Public Relations i marketingiem.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów (administrator).

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy administratora:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i Public Relations, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda.

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:

  • o podwykonawcom,
  • o dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,

 • podmiotom Grupy Asseco - https://pl.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane  na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych
 • prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Profilowanie: Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Rekrutacja

Zarówno za pośrednictwem witryn Asseco, portali społecznościowych, jak w kontakcie bezpośrednim może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów, praktykantów, partnerów dla Asseco Poland S.A. lub innych podmiotów Grupy Asseco. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji, w ramach obecnie prowadzonych jak i za zgodą osoby biorącej udział w rekrutacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda ta dotyczy wszystkich dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesach rekrutacji.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów (administrator).

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy administratora:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach zrealizowania procesów rekrutacyjnych a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda.

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • podmiotom wspomagającym procesy rekrutacji
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:

  • o podwykonawcom,
  • o dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,

 • podmiotom Grupy Asseco - https://pl.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych
 • prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Profilowanie: Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Przebieg zatrudnienia – Personel Asseco

W skład „Personelu Asseco” wchodzą pracownicy Asseco zatrudnieni na podstawie umów o pracę, jak również współpracownicy Asseco, z którymi zawarte zostały umowy cywilnoprawne.

Dane osobowe Personelu Asseco są udostępniane w relacjach biznesowych kontrahentom oraz podmiotom Grupy Asseco, w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania zobowiązań oraz wypełnienia przepisów prawa. Zakres przetwarzanych danych osobowych Personelu Asseco w ramach relacji biznesowych nie wykracza poza informacje niezbędne do zidentyfikowania oraz informacje związane z posiadanymi kwalifikacjami Personelu Asseco, w szczególności dotyczącymi udokumentowania jego kompetencji w ramach składanych przez podmioty Grupy Asseco ofert.

Klauzula informacyjna dla Personelu Asseco

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów (administrator).

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy administratora:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w szczególności Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest również wyrażona przez Państwa w uzasadnionych przypadkach zgoda.

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane okres wskazany przepisami prawa jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
 • podmiotom, partnerom (Kontrahentom) naszych realizacji biznesowych
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:

  • o podwykonawcom,
  • o dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,
  • o podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 • podmiotom Grupy Asseco - https://pl.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych
 • prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Profilowanie: Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

 

Relacje biznesowe - Kontrahenci (Partnerzy, Klienci, Dostawcy)

Dane osobowe oraz informacje przekazywane za pośrednictwem witryn Asseco mogą być wykorzystywane  w relacjach biznesowych  podmiotów Grupy Asseco.

W szczególności może dochodzić do realizacji takich czynności przetwarzania jak: udostępnianie, przesyłanie informacji handlowych, produktowych, marketingowych czy też informacji na temat programów partnerskich oraz komunikacji w ramach realizowanych zobowiązań łączących Strony.

Podmioty Grupy Asseco zastrzegają sobie prawo udostępniania tych informacji jak i danych osobowych osoby reprezentującej Kontrahenta innym powiązanym podmiotom w celu realizacji usług lub Procesów o ile udostępnienie jest prawie dopuszczalne.

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących kontrahentów

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów (administrator).

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy administratora:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonania zobowiązań łączących Strony, w szczególności wynikających odpowiednio z zawartej umowy, zamówienia, porozumienia, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w szczególności Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres firmy, nr telefonu, adres e-mail, identyfikator do pracy w systemach informatycznych od Kontrahenta.

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane okres wskazany przepisami prawa jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
 • podmiotom, partnerom (Kontrahentom) naszych realizacji biznesowych
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:

  • o podwykonawcom,
  • o dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,
  • o podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 • podmiotom Grupy Asseco - https://pl.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych
 • prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Profilowanie: Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

 

Portale/Media Społecznościowe

Media społecznościowe  Asseco prowadzone są w celu wizerunkowym oraz rekrutacyjnym. Wykorzystywane są do promowania firmy, w tym jej ekspertów, produktów, wydarzeń oraz sukcesów biznesowych. Stanowią jeden z kanałów komunikacji zewnętrznej Asseco.

Asseco korzysta z takich portali jak: Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube.

Korzystanie z naszych profili, stron, kanałów w mediach społecznościowych daje także możliwość łączenia się z nienależącymi do Asseco stronami internetowymi, portalami społecznościowymi, aplikacjami i innymi funkcjami. Skorzystanie z naszych profili, stron, kanałów oraz z tych funkcji spowoduje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty niezależne od Asseco, w szczególności operatorów w/w portali. Asseco nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi funkcjami innych podmiotów jak i nad operatorami w/w portali. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby należycie zabezpieczyć Państwa dane osobowe tym samym zalecamy rozważne korzystanie z nieznanych funkcjonalności, aplikacji i przed skorzystaniem z nich zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych podmiotów.

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających nasze kanały w mediach społecznościowych.

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów (administrator).

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy administratora:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia profili, stron, kanałów w szczególności prowadzonych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników jak i nawiązania ewentualnej współpracy, promocji i prezentacji Asseco na portalach społecznościowych. Podjęta współpraca oparta jest o warunki oraz zasady określone przez operatorów. Na jej podstawie odbywa się informowanie o naszej aktywności, promowanie wydarzeń, które organizujemy, naszej marki, produktów oraz usług. Aktywność na profilach służy budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej poprzez komunikację za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portali społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, polubienia itp.) – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda w większości przypadków wyrażona w formie dorozumianej poprzez dołączenie do profilu, strony Asseco na portalach społecznościowych .

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

Odbiorcy danych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:

  • podwykonawcom,
  • dostawcom zewnętrznym wspierającym działalność administratora,

 • operatorom portali społecznościowych zgodnie z warunkami i zasadami przez nich określonymi;
 • podmiotom Grupy Asseco - https://pl.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane przez administratora - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych, decyzji wydanych przez Komisję Europejską - do państwa trzeciego w szczególności związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Profilowanie: Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane mogą być profilowane zgodnie z założeniami wynikającymi z regulaminów operatorów korzystania z profilów społecznościowych.

Grupa Asseco

Ochrona informacji w tym danych osobowych i techniczne, organizacyjne, prawne ich bezpieczeństwo jest kluczowe dla każdego podmiotu Grupy Asseco. Każdy z podmiotów Grupy Asseco jest niezależnym administratorem. Udostepnienie danych osobowych pomiędzy Asseco a podmiotami Grupy Asseco, które mogą być przetwarzane poza EOG odbywa się w ramach podpisanego porozumienia, którego integralną częścią są standardowe klauzule umowne zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej.

Gromadzenie informacji - Polityka cookies

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których przeglądają Państwo treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe informacje są zapisywane do tzw. plików "cookies".

Pliki "cookies" używamy w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Witryn,
 • uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność Witryn,
 • utrzymania sesji Użytkownika (dotyczy Witryn z opcją logowania się Użytkowników), aby Użytkownik nie musiał, na każdej stronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności Witryn (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na "żądanie" Użytkownika)
 • reklamowym i marketingowym, aby dostosować do preferencji Użytkownika treści reklam oraz tekstów wyświetlanych na Witrynach Asseco jak i poza nimi.

W ramach Witryn Asseco wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

Sesyjne pliki cookie (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika jedynie w czasie korzystania z Witryn, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia Witryny lub wyłączenia wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki,

Stałe pliki cookie – pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

Ustawienia dotyczące plików cookie są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek.  Mogą Państwo jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookie na swoje urządzenie. Informujemy, że może to wpłynąć na wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookie. Daje to Państwu  możliwość kontroli nad plikami cookie, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

W celu łatwego zarządzania plikami cookie, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami:

W sytuacji, gdy korzystają Państwo z innej przeglądarki niż wyżej wymienione, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą plików cookie zamieszczoną na witrynie internetowej dostawcy rozwiązania.

Brak zmiany ustawień w zakresie cookie oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym , a tym samym Grupa Kapitałowa Asseco będzie przechowywać informacje w Państwa urządzeniu końcowym i uzyskiwać do nich dostęp.

Pliki cookie firm niezależnych wykorzystywanych na stronach internetowych Asseco

Google Analytics – pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.

YouTube – w stronach internetowych obsługiwanych przez operatora zamieszczone zostały filmy oraz linki do filmów z serwisu YouTube. Wskutek tego podczas przeglądania strony z wbudowaną zawartością pochodzącą z serwisu YouTube lub podaną pod linkami użytkownik może zetknąć się z plikami cookie z tych serwisów.

Więcej informacji: youtube.pl

Adobe Flash Player – w stronie internetowej wykorzystywane są animacje w technologii Flash. Oprogramowanie Flash Player korzysta z lokalnych obiektów współdzielonych lub plików cookie technologii Flash, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z takich funkcji jak przywracanie automatyczne lub zapisywanie preferencji użytkownika. Pliki cookie technologii Flash są przechowywane na urządzeniu użytkownika w ten sam sposób, jak zwykłe pliki cookie, ale są zarządzane w inny sposób z poziomu przeglądarki. Więcej informacji: www.adobe.com

Chatbot - Wirtualny Doradca umieszczany na stronie internetowej, który rozmawia z użytkownikami w języku naturalnym, udzielając im ogólnych informacji o firmie i warunkach pracy w Asseco Poland a także wyszukując oferty pracy na podstawie wybranych przez rozmówcę kryteriów. Wirtualny Doradca przetwarza adres IP oraz zbiera pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są do tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć, jakich informacji o firmie i pracy w Asseco Poland poszukują użytkownicy, ile osób zainteresowanych jest taką formą rozmowy i jak długo trwają poszczególne konwersacje z doradcą.

Udostępnianie witryn

Witryny Asseco mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Asseco Poland S.A. nie ma wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności ich stron internetowych i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 24.12.2019 r.