Wybierz region
pl
Picture of public institution employees.

Budowanie dedykowanych rozwiązań dla jednostek administracji centralnej to nasza specjalność. Do największych zrealizowanych projektów w tym sektorze należą:

 • Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS) dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Centralny System Przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Do naszych klientów należą także:

 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
 • Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Ministerstwo Finansów

Dzięki oprogramowaniu Asseco LIDS wdrażamy zaawansowane rozwiązania GIS na potrzeby naszych klientów (wdrożenie aplikacji do składania wniosków przez Internet e-Wniosek).


Klienci


Rozwiązania

Zdjęcie osoby korzystającej z tabletu.Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania i kontroli w rolnictwie. Jego podstawowymi komponentami są bazy referencyjne (producentów rolnych, zwierząt, działek) w oparciu, o które możliwe jest przeprowadzenie zarówno niezbędnych kontroli jak również obsługa dopłat pochodzących ze środków UE.

Technologia

 • scentralizowany system bazodanowy wielkiej skali ze zdalnym dostępem ogólnopolskim:
 • o centralna baza danych dużej skali o klaster serwerów aplikacyjnych o dostęp przez grubego klienta/dostęp przez stronę WWW
 • analiza i projektowanie obiektowe z użyciem notacji UML
 • technologia J2EE, serwery aplikacyjne Oracle Weblogic
 • baza danych Oracle
 • oprogramowanie GIS: Asseco LIDS
Funkcjonalność Złożoność systemu
Użytkownikiem systemu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz instytucje współpracujące z ARiMR takie jak Samorządy Województw, Inspekcja Weterynaryjna, ARR, KR.  
 • 8500 użytkowników z dostępem z całego kraju
 • 350 lokalizacji użytkowników (powiaty, województwa, centrala)
 • obsługa zobowiązań wieloletnich (2 do 20 lat)
 


Zdjęcie rolnika.System ma na celu integrację systemów dziedzinowych wykorzystywanych w KRUS do realizacji zadań statutowych w zakresie świadczeń i ubezpieczeń, a także umożliwia pracownikom KRUS dostęp do tych systemów poprzez ujednolicony interfejs użytkownika z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów biznesowych.

Technologia:

 • analiza i projektowanie obiektowe z użyciem notacji UML, BPMN
 • interfejsy programowe Web Services, dokumenty XML
 • interfejs użytkownika WWW, w technologii FLEX
 • technologia J2EE, oprogramowanie JBoss Enterprise SOA Platform, JBoss Application Platform
 • zarządzanie tożsamością użytkowników z wykorzystaniem Oracle Identity and Access Management Suite oraz Oracle Enterprise SSO Suite
 • baza danych Oracle, SQL.

 

Funkcjonalność

 • Dostęp do systemów dziedzinowych poprzez Portal dla Pracowników KRUS
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników z wykorzystaniem modułu Zarządzania Tożsamością Użytkowników (IDM)
 • Zredukowane logowanie do zintegrowanego środowiska z użyciem System Jednokrotnego Logowania (SSO)
 • Modelowanie i uruchamianie procesów biznesowych (BPM) oraz ich monitorowanie (BAM)
 • Dostęp do danych o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym dla rolników poprzez Portal dla Beneficjent ów KRUS
 • Komunikacja z instytucjami zewnętrznymi takimi jak PFRON, ARiMR, NBP oraz z platformą ePUAP

  

Realizacja zadań w zakresie: Złożoność systemu:
 
 • obsługi rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie
 • przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego
 • obsługi ubezpieczenia zdrowotnego rolników, ich domowników, emerytów i rencistów, a także członków ich rodzin.
 
 
 • 4500 użytkowników
 • 272 lokalizacje (centrala, ośrodki regionalne, placówki terenowe)
 • ponad 2000 przypadków użycia
 • około 70 procesów biznesowych
 

 

Ilustracja systemu parkowania.System, którego celem jest zabezpieczenie interesów państwa i obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pojazdów i ich właścicieli. Działanie systemu CEPiK ma w znacznym stopniu zapobiegać przestępczości samochodowej. System, obok danych o pojeździe, jego rejestracji i właścicielu, zbiera również informacje o kradzieży i odnalezieniu pojazdu, zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego i o jego ubezpieczeniu.

Jest to kompleksowe rozwiązanie wykonane na życzenie klienta i zgodnie z jego specyficznymi wymaganiami. Projekt ten jest jednym z kilku zaledwie przedsięwzięć o tak dużej skali i zasięgu jakie były realizowane w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat.

 

 

Funkcjonalność

Użytkownikami powstałego Systemu są z jednej strony obywatele, z drugiej instytucje państwowe takie jak Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna czy Komornicy Sądowi.

System CEPiK poprzez interfejsy do takich systemów dziedzinowych jak PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności), KSiP (Krajowy System Informacji Policji), KRK (Krajowy Rejestr Karny), REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej), TERYT (informacja przestrzenna Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego) i inne umożliwia dostęp i wymianę informacji dla korzystających z niego wybranych służb oraz instytucji państwowych: Policji, Straży Granicznej, sądom, prokuraturze oraz innym jednostkom administracji państwowej.

 

Złożoność systemu

System dysponuje obecnie 6 tysiącami kart dostępowych, aplikacja zaś wdrożona jest w ponad 16 urzędach wojewódzkich oraz ponad 100 innych lokalizacjach.

 

Zdjęcie systemu odprawa sg.System wspomagający realizację podstawowych, statutowych zadań, nałożonych na Straż Graniczną przepisami prawa polskiego oraz umowami międzynarodowymi. W szczególności ma wspomagać proces odpraw graniczno-celnych. Umożliwia współpracę z systemami Unii Europejskiej – SIS oraz VIS, a także zapewnia integrację interfejsów do krajowych systemów zewnętrznych m.in. TERYT (Baza danych terytorialnych), CEWiUP (Centralna Ewidencja Wydanych i Utraconych Paszportów), CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), system POBYT, PESEL oraz KSIP (Krajowy System Informacji Policyjnej).

Realizacja projektu budowy Systemu ODPRAWA SG obejmuje zarówno wykonanie projektu koncepcyjnego i analizy, dostawę elementów środowisk projektowych, wdrożenie wraz z dostawą oprogramowania i infrastruktury sprzętowej, jak i przeprowadzenie adekwatnych szkoleń, przygotowanie dokumentacji oraz obsługę powykonawczą. Aplikacja została przygotowana na 3 platformy: PC, terminale bezdyskowe (NC) oraz terminale przenośne (hand held).

 

Funkcjonalność

System ODPRAWA SG wspiera wykonywanie następujących czynności:

 • Realizowanie kontroli i odpraw granicznych
 • Sprawdzanie, wydawanie, anulowanie wiz
 • Zarządzanie czynnościami zleconymi oraz gromadzenie danych o ich realizacji zgodnie z ustawowymi kompetencjami Straży Granicznej
 • Opracowywanie raportów oraz statystyk z realizacji wymienionych zadań
 • Zarządzaniem realizacją wyżej wymienionych zadań, kontrolą i wewnętrznym raportowaniem
 • Obsługa sprawdzeń kontekstowych w ramach innych procesów niż odprawa graniczna

 

Złożoność systemu

 • System funkcjonuje w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz 12 oddziałach i ich placówkach na terenie Polski
 • Obsługa ponad 3.000 równoczesnych użytkowników
 • Możliwość obsługi 16.000 użytkowników jednocześnie.

 

Centralny System Przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) jest częścią Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) i odpowiada za zarządzanie systemami służącymi do automatycznego rejestrowania wykroczeń drogowych.

CANARD monitoruje nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości i sygnalizacji świetlnej (jazda na czerwonym świetle). Zachowania te na podstawie analiz bezpieczeństwa są uważane za szczególnie niebezpieczne.

Centralny System Przetwarzania wspiera biuro CANARD w zakresie wykrywania wykroczeń drogowych oraz obsługi procesu mandatowego. Nadzór nad ruchem drogowym odbywa się w sposób automatyczny i scentralizowany w oparciu o: ogólnopolską sieć fotoradarów (stacjonarnych oraz mobilnych – zamontowanych na pojazdach), urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości oraz rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Zarejestrowany materiał jest przesyłany drogą elektroniczną do centrali systemu w celu identyfikacji pojazdu i kierowcy oraz obliczenia i nałożenia odpowiedniej grzywny.

 

Dostarczamy systemy, które na codzień wspierają prace Ministerstwa Finansów:

 • AIS/AES 
 • ZEFIR 2
 • PDR

 

Automatyczny System Importu oraz Automatyczny System Eksportu AIS/AES
dla Ministerstwa Finansów

AIS/AES to system informatyczny dedykowany do obsługi deklaracji zgłoszeń celnych, deklaracji statystycznych oraz innych dokumentów związanych z przywozem i wywozem towarów. Umożliwia wymianę zgłoszeń przywozowych i wywozowych oraz wymianę informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi na terenie Unii Europejskiej.

 

Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR 2 dla Ministerstwa Finansów

ZEFIR 2 to system rozliczeń celno-podatkowych i finansowo-księgowych. Zapewnia realizację pełnego pakietu rozliczeń z przedsiębiorcami z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Krajową Administrację Skarbową (m. in. deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, gier hazardowych oraz kopalin). Umożliwia także obsługę rozrachunków z Unii Europejskiej i budżetem w technologii scentralizowanej.

Główne zadania realizowane przez system Zefir 2:

 • Pobór należności i rozliczenia z przedsiębiorcami z tytułu dochodów budżetowych (podatki i cło).
 • Rozrachunki z budżetem Polski i Unii Europejskiej.
 • Scentralizowana obsługa finansowo-księgowa jednostek Służby Celnej
 • Sprawozdawczość i planowanie budżetu dla wszystkich jednostek Służby Celnej, organów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów.

 

System Danych Referencyjnych – PDR dla Ministerstwa Finansów 

PDR to system, którego zadaniem jest gromadzenie, aktualizacja, eksport i udostępnianie danych referencyjnych dla innych systemów celnych.

Jest on zasilany informacjami:

 • pochodzącymi z wielu źródeł,
 • walidowanymi i kontrolowanymi w zakresie aktualności, poprawności, wiarygodności, dokładności, kompletności oraz spójności. 

Jego uruchomienie wpłynęło na poprawę jakości danych referencyjnych wykorzystywanych przez systemy operacyjne organów celnych.

 

System Przetwarzania Deklaracji Celnych – MDAS dla Ministerstwa Finansów Republiki Litwy

MDAS to system informatyczny dedykowany do obsługi deklaracji zgłoszeń celnych i innych dokumentów związanych z przywozem i wywozem towarów do i z Unii Europejskiej przez firmy prowadzące działalność na terenie Litwy. Umożliwia wymianę zgłoszeń przywozowych i wywozowych oraz informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi na terenie Unii Europejskiej.

 


Warto przeczytać


Masz pytania? Zapoznaj się z pełną ofertą dla Administracji.