Wybierz region
pl

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa - system Informatyczny Rejestrów SIR

Szczegóły wdrożenia

W październiku 2008 r. został uruchomiony w Ministerstwie Skarbu Państwa ogólnokrajowy system informatyczny rejestrów obsługujący rejestr centralny i rejestry wojewódzkie. System umożliwia przekazywanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa do Banku Gospodarstwa Krajowego danych osób uprawnionych w tym samym miesiącu, w którym dane te wpłynęły do rejestru centralnego. O kolejności przesyłania danych do BGK decydują wyłącznie terminy przekazywania przez urzędy wojewódzkie kompletnych i prawidłowych danych do rejestru centralnego. Wdrożenie systemu pozwoliło na zwielokrotnienie liczby danych osób uprawnionych przekazywanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa do Banku Gospodarstwa Krajowego i tym samym na znaczne przyspieszenie tempa wypłat rekompensat.

Skarb_Panstwa_SIR_CS.pdf

Profil klienta

Ministerstwo Skarbu Państwa logo

Ministerstwo Skarbu Państwa jest urzędem pomocniczym Ministra Skarbu Państwa, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – skarb państwa. Do zadań kierującego nim Ministra należy przede wszystkim gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Uprawnienie to realizuje, między innymi, inicjując strategię komercjalizacji (przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego) i prywatyzacji, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej.