Wybierz region
pl
Wydrukuj

Dynamiczny rozwój i 10,7 mld zł skonsolidowanych przychodów – wyniki finansowe Asseco w 2019 roku

Po raz pierwszy w historii przychody Asseco przekroczyły poziom 10 mld zł. Sprzedaż w 2019 roku wzrosła o 14,4%, osiągając 10,7 mld zł, a zysk operacyjny wyniósł 976 mln zł, czyli o 22,5% więcej niż w 2018 roku. Grupa intensywnie rozwijała się na rynkach zagranicznych, gdzie wypracowała 89% sprzedaży. Fundamentem jej działalności pozostaje sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych, która w minionym roku wyniosła ponad 8,6 mld zł, co stanowi 81% skonsolidowanych przychodów.

Przychody Asseco są zdywersyfikowane sektorowo i w 2019 roku rozłożyły się na bankowość i finanse – 38%, przedsiębiorstwa – 38% oraz administrację publiczną – 24%. Grupa jest także zdywersyfikowana geograficznie i prezentuje swoje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty: Asseco Poland (rynek polski), Formula Systems (rynek izraelski) oraz Asseco International (pozostałe rynki międzynarodowe).

2019 rok był dla Asseco bardzo udany – po raz pierwszy wypracowaliśmy 10,7 mld zł skonsolidowanych przychodów i 976 mln zł zysku operacyjnego. Zgodnie z naszą strategią koncentrowaliśmy się na produkcji własnego oprogramowania i świadczeniu usług z nim związanych. Przychody z tego tytuły stanowiły 81% naszej sprzedaży. Rynki zagraniczne reprezentowane przez segment Asseco International i Formula Systems odpowiadały za 89% naszych przychodów. To potwierdza, że realizowana konsekwentnie od lat wizja rozwoju Asseco, skoncentrowana na tworzeniu własnego oprogramowania oraz akwizycjach spółek, zajmujących się jego produkcją, jest właściwym kierunkiem budowy silnej Grupy Asseco i dobrym sposobem na dywersyfikację sektorową oraz geograficzną – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Segment Formula Systems odpowiada za największą część przychodów generowanych przez Asseco. W 2019 roku spółki z Grupy Formula istotnie poprawiły sprzedaż i rentowność, co jest efektem przeprowadzonych akwizycji, a także konsekwentnego rozwoju na rynkach międzynarodowych oraz wykorzystania efektu skali.

W segmencie Asseco International odnotowano wzrost przychodów i zysku operacyjnego we wszystkich głównych regionach działalności, tj. Europie Centralnej, Europie Południowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej. Motorem wzrostów Asseco Central Europe były nowe kontrakty zawarte z instytucjami sektora publicznego i finansowego w Czechach oraz na Słowacji. Realizując strategię ekonomicznego i organizacyjnego uniezależniania się każdego z segmentów operacyjnych, Grupa Asseco South Eastern Europe osiągnęła bardzo dobre rezultaty zarówno w segmencie rozwiązań dla sektora bankowego, rozwiązań dedykowanych, jak i w obszarze płatności (Payten). Skupione w Asseco Enterprise Solutions spółki specjalizujące się w rozwiązaniach klasy ERP również poprawiły wyniki w ujęciu rok do roku.

W segmencie Asseco Poland podpisano nowe, długoterminowe umowy z instytucjami publicznymi o wartości kilkuset milionów złotych (m.in. NFZ, ZUS, KRUS, ARiMR). Stale umacniano pozycję na rynku zdrowia, aktywnie uczestnicząc w procesie cyfryzacji polskiej służby zdrowia. W obszarze bankowości i finansów poszerzano portfolio klientów oraz realizowano długoterminowe umowy serwisowe, zapewniające stabilne źródło przychodów z tego sektora.

Obecnie skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2020 rok na poziomie przychodów wynosi 7,6 mld zł i jest o 22% wyższy w porównaniu do backlogu prezentowanego w marcu 2019 roku.

Myśląc o perspektywach rozwoju Asseco w 2020 roku, mam świadomość, że w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 cały świat znalazł się dziś w sytuacji, której wpływ na gospodarkę jest trudny do oszacowania. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, a klientom – pełną gotowość do ich obsługi i wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Opracowujemy też różne scenariusze wydarzeń, tak aby przygotować Asseco do działań w trakcie i po pandemii. W 2020 roku będziemy skupiać się na dalszym podnoszeniu efektywności i upraszczaniu struktury Grupy, kontynuacji rozwoju obszarów kompetencyjnych oraz międzynarodowej ekspansji. Nie ulega jednak wątpliwości, że ten rok będzie na wielu poziomach bardzo wymagający – dodał Prezes Góral.

Asseco Poland konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy i dzieli się z nimi zyskiem. W tym roku Zarząd spółki również zarekomendował wypłatę dywidendy.

Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy w 2019 roku pozwoliły nam na zarekomendowanie wypłaty dywidendy i przeznaczenie w tym roku na ten cel 250 mln zł. Asseco od lat dzieli się swoimi zyskami z akcjonariuszami i na wypłatę dywidend przeznaczyło dotychczas 2,2 mld zł – powiedział Adam Góral.

Zarekomendowana przez Zarząd Asseco Poland kwota dywidendy stanowi równowartość 3,01 zł na jedną akcję i przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 5,7% (licząc na 23 marca 2020 roku).


Wydrukuj