Wybierz region
pl
  • PL
  • EN

Badania i rozwój

Asseco Poland S.A. opiera swoją działalność na wiedzy, innowacyjnych technologiach oraz szerokim doświadczeniu, popartym rezultatami w tworzeniu oraz wdrażaniu specjalistycznego oprogramowania oraz rozwiązań w zakresie IT dla kluczowych sektorów gospodarki.

Jedną z podstaw realizowanej strategii firmy są inwestycje w stały rozwój oferowanych rozwiązań, dokonywany dzięki wdrażanym wynikom prac badawczo-rozwojowych, wspieranych z funduszy strukturalnych i środków z budżetu państwa przeznaczonych na naukę. Uzyskiwane dofinansowanie związane jest z opracowaniem oraz wytworzeniem innowacyjnych i autorskich rozwiązań, których wyniki następnie są komercjalizowane.

Obraz systemu Asseco Omnichannel Banking Solution.Asseco Poland S.A uczestniczy także w realizacji projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przy współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi uczelni wyższych oraz innych organizacji wspierających rozwój polskiej nauki. Dzięki wspólnej realizacji projektów Asseco Poland S.A. aktywnie uczestniczy w wymianie wiedzy i doświadczeń między przemysłem IT oraz sektorem nauki i szkolnictwa wyższego.

Asseco Poland S.A. realizuje ponadto przedsięwzięcia inwestycyjne współfinansowane ze środków pomocowych związanych z rozbudową zaplecza technicznego i technologicznego oraz infrastruktury teleinformatycznej. Przedmiotem dofinansowania tego rodzaju projektów są nakłady przeznaczone na nabycie nieruchomości, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub refundację kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych do prac nad rozwojem nowych produktów i usług będących odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby rynku.