Wybierz region
pl

Business support

Asseco Mandatory Reporting

System to zaawansowane rozwiązanie umożliwiające sprawną realizację sprawozdań w nieustannie zmieniającym się środowisku biznesowym. Tradycyjnym obszarem zastosowania systemu jest tzw. sprawozdawczość obowiązkowa instytucji finansowych dla regulatorów rynku: Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), sprawozdawczość giełdowa jak również cykliczna sprawozdawczość zarządcza.

System zapewnia kompleksową obsługę procesu sprawozdawczego, począwszy od pozyskania danych z systemów źródłowych, poprzez wsparcie w procesie przekształcenia danych do układu wynikowego, aż do prezentacji wyników w formie i układzie wymaganym przez odbiorcę sprawozdań.

Rozwiązanie dla MONREP

 

Nasz system jest w pełni przygotowany do realizacji raportowania MONREP

MONREP to nowy obowiązek sprawozdawczy dla Banków. Raportowanie obejmuje swoim zakresem statystykę monetarną i jest kierowane do Narodowego Banku Polskiego. MONREP jest sprawozdaniem przekazywanym do NBP w formacie XBRL, zastępuje sprawozdawczość BIS.

Podstawą prawną jest tu nowelizacja uchwały nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 roku.

Rozwiązanie dla Bazy Statystyki Płatniczej (BSP)

   

Nasz system jest w pełni przygotowany do realizacji raportowania BSP

Moduł obsługi Bazy Statystyki Płatniczej obejmuje raporty opisane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r.

Narodowy Bank Polski dokonał zmian w raportowaniu statystki płatniczej, poprzez opracowanie dla niej taksonomii XBRL i raportowania zgodnie z obecnym podejściem sprawozdawczym NBP. 

Rozwiązanie dla FINREP NBP (FINPL, 2018) 

   

Nasz system jest w pełni przygotowany do realizacji nowego raportowania FINREP

Narodowy Bank Polski zastąpił funkcjonujące od 2007 raportowanie FINREP (jednostkowy) jego nową wersją, uwzględniającą między innymi najnowsze standardy IFRS. Nasz system jest w pełni gotowy do wsparcia automatyzacji raportowania FINREP.

Rozwiązanie dla raportowania BFG

 

Nasz system jest w pełni przygotowany do realizacji nowych obowiązków raportowych nałożonych na banki przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Rozwiązanie wspiera banki w spełnieniu wymagań informacyjnych nałożonych przez następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji,

    • Dz.U.2017.1080, art.87 Ustawy o BFG, schema EUR

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

    • Dz.U.2017.514, art.304 ust.11 Ustawy o BFG, schema DRF

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

    • Dz.U.2017.470, art. 330 ust. 7 Ustawy o BFG, schema ZBK (oraz: ZBS, ZBZ, ZFI, ZKK, ZKS)

 

Rozwiązanie dla raportowania gotówki

 

Nasz system jest w pełni przygotowany do realizacji nowego raportowania w formacie XBRL

W związku z planowanym wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018 r. przepisów dotyczących sprawozdawczości kwartalnej w zakresie przeliczania i sortowania znaków pieniężnych oraz ich ponownego wprowadzenia do obrotu, wynikających z zarządzenia Prezesa NBP nr 19/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Narodowy Bank Polski opublikował projekt nowego sprawozdania.

Sprawozdanie powinno być przekazywane w formie XBRL. Jego zakres został opracowany na podstawie wymogów obowiązujących w Eurosystemie w oparciu o Decyzję Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września.2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14). Istotą informacji są zagregowane dane dotyczące skali recyclingu znaków pieniężnych .

 

Rozwiązanie dla raportowania oszustw w zakresie rozliczeń pieniężnych (transakcje oszukańcze)

 

Nasz system jest w pełni przygotowany do realizacji nowego raportowania w formacie XBRL

Uchwała nr 52/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz.Urz. NBP 2017.26 z dnia 2017-12-28) zmienia dotychczasowy sposób przekazywania raportu.

Według zapisów Uchwały nr 52/2017 raport Liczba oraz wartość transakcji oszukańczych „(…) należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL, udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej”

Pion Banków Komercyjnych

Wyślij zapytanie