Wybierz region
pl

Sektor wojskowy

RZSZ - system informatycznego wsparcia rozwoju Sił Zbrojnych RP

Głównym celem systemu jest wsparcie opartego na zdolnościach procesu planowania strategicznego Sił Zbrojnych RP zgodnie z wymogami NATO. Wsparcie to realizowane będzie poprzez informatyczne wspomaganie procedur planowania, programowania i budżetowania rozwoju SZ, zgodnie z obowiązującą w SZ RP metodyką oraz narzędzia analityczne, w tym symulacji statycznej i dynamicznej.

 

 

Planowanie rozwoju SZ oparte na zdolnościach

W przeciwieństwie do realizowanego dotychczas planowania rozwoju SZ ukierunkowanego na przygotowanie do reagowania na zidentyfikowane zagrożenia (podejście reaktywne), planowanie rozwoju SZ oparte na zdolnościach koncentruje się na szeroko rozumianych celach strategicznych państwa i adekwatnym do tych celów długofalowym rozwoju SZ. Przewidywanie możliwego użycia Sił Zbrojnych w przyszłości wymaga aktywnego i innowacyjnego podejścia, sprzyjającego poszukiwaniom nowych i niekonwencjonalnych rozwiązań, uwzględniających istniejące uwarunkowania techniczne i ekonomiczne. Planowanie możliwego przyszłego użycia Sił Zbrojnych realizowane jest poprzez określanie zdolności, które Siły Zbrojne muszą w przyszłości osiągnąć do realizacji określonych zadań w ramach scenariuszy planistycznych. Oczekiwane przyszłe zdolności Sił Zbrojnych określane są m.in. na podstawie analizy zdolności przeciwnika. Porównanie zdolności obecnie posiadanych ze zdolnościami oczekiwanymi wskazuje luki zdolnościowe, które należy wypełnić. Wynikiem procesu planowania jest docelowy model Sił Zbrojnych RP. Na jego podstawie i w odniesieniu do stanu istniejącego opracowywany jest program rozwoju SZ. Program stanowi podstawę do opracowania planów pochodnych oraz średniookresowego budżetowania.

Zadaj nam pytanie

Wyślij zapytanie