Wybierz region
pl
  • PL
  • EN

Projekty zrealizowane

AVAGAT

Badania w zakresie modelowania i przetwarzania kontekstu z użyciem Machine Learning, wypracowanie koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu oraz jego implementacja w prototypie systemu Avagat, w celu komercjalizacji modelu opartego na kontekście jako usłudze.

„Badania w zakresie modelowania i przetwarzania kontekstu z użyciem Machine Learning, wypracowanie koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu oraz jego implementacja w prototypie systemu Avagat, w celu komercjalizacji modelu opartego na kontekście jako usłudze.” (AVAGAT)

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0934/16 Nr Umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0934/16-00 Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 06.09.2017

Przewidziany do realizacji przez Pion Telekomunikacji i Mediów projekt dotyczy opracowania pierwszego na świecie prototypu systemu, który będzie wykorzystywał zaawansowane mechanizmy uczące się do przetwarzania kontekstu. Jego celem będzie stworzenie algorytmów i środowiska Inteligencji Operacyjnej dla realizacji wielokanałowej, spersonalizowanej interakcji z klientem.

  • Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.05.2020
  • Całkowite nakłady na realizację projektu: 11 980 038,61 PLN
  • Wartość wydatków kwalifikowanych: 11 980 038,61 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 5 568 289,87 PLN
  • Beneficjent - Asseco Poland S.A.
  • Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju

Jądrem systemu będzie Wielostrumieniowy Procesor Kontekstu, który zakłada dokonywanie agregacji i analizy informacji napływającej w czasie rzeczywistym z wielu różnych źródeł sensorycznych, takich jak: strony www, urządzenia mobilne, social media czy Internet of Things. Fuzja sensoryczna, połączona z nowoczesnymi mechanizmami machine learning, pozwoli na „zrozumienie” kontekstu pozyskiwanych danych i wykonanie odpowiedniej akcji bez ingerencji człowieka.

Identyfikowanie informacji kontekstowych i budowa w oparciu o nie profili, a następnie ich łączenie z informacjami bieżącymi oraz opracowanie mechanizmów analizy predykcyjnej pozwoli na identyfikację potencjalnych przyszłych zdarzeń na podstawie informacji bieżącej i historycznej. Dzięki temu oprócz bieżącej reakcji na zdarzenia system AVAGAT będzie oferował możliwości podjęcia akcji zapobiegających ich wystąpieniu.

Uzyskany w wyniku wdrożenia system AVAGAT umożliwi dostawcom usług konwergentnych (przede wszystkim telekomom) jego wykorzystanie do tworzenia nowych produktów oraz usług o niespotykanym dotąd stopniu personalizacji i możliwościach odpowiadania na bieżące, indywidualne potrzeby użytkowników końcowych.

W wyniku projektu dostawcy usług konwergentnych dostaną narzędzie, za pomocą którego będą miały dostęp do pełnego obrazu sytuacji swojego klienta. Informacja ta zostanie automatycznie wygenerowana przez system. Uzyskają możliwość prowadzenia wielokanałowej interakcji z klientem poprzez swoich pracowników, urządzenia (np. telefony komórkowe czy smartwatche) oraz inteligentnych agentów-botów.