Wybierz region
pl
  • PL
  • EN

Projekty zrealizowane

Projekt Def4000

„Opracowanie interoperacyjności międzynarodowej i rozszerzalności funkcjonalnej w systemie Core-Banking.” (def4000). Umowa nr POIG.01.04.00-00-168/13-00

„Opracowanie interoperacyjności międzynarodowej i rozszerzalności funkcjonalnej w systemie Core-Banking.” (def4000)
Umowa nr POIG.01.04.00-00-168/13-00


realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”


Nr projektu: POIG.01.04.00-00-168/13
Nr umowy o dofinansowanie: POIG.01.04.00-00-168/13-00
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27.05.2014


Istotą projektu jest przeprowadzenie procesów badawczych w zakresie opracowania autorskich i kompletnych technologii informatycznych, w celu ich zaimplementowania w pierwszym prototypie scentralizowanego systemu dla podmiotów sektora bankowego typu Core Banking, wspierającego obsługę działalności bankowej. Proces badawczy dopełniony zostanie opracowaniem autorskiej metodyki oraz narzędzi wspierających system Core Banking w zakresie funkcjonalnym: rozliczeń (dostosowanie obsługi rozliczeń do wymagań stosowanych w innych krajach), obsługi wielowalutowej rachunków, sprawozdawczości, interfejsów z zewnętrznymi rozwiązaniami oraz wielojęzycznego interfejsu użytkownika.


Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r.–31.01.2016 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 7 196 900,64 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 7 097 011,64 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 399 504,07 PLN

•    Beneficjent - Asseco Poland S.A.
•    Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
•    Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

W ramach projektu zaplanowano realizację 5 zadań badawczych (2 zadania w ramach badań przemysłowych i 3 zadania w ramach prac rozwojowych) oraz etap prac wdrożeniowych.
Podstawą nowego prototypu systemu będą wyniki badań przemysłowych w zakresie analizy wymagań funkcjonalnych, niezbędnych dla dopasowania systemu do wymogów wdrożenia międzynarodowego. W tym celu planowana jest ścisła współpraca w zespole złożonym z przedstawicieli Asseco Poland oraz reprezentantów spółek z Grupy Asseco. W jej wyniku powstaną opracowania badawcze będące podstawą do stworzenia własnej technologii i metodyki produkcji, która zostanie zaimplementowana w prototypowych funkcjonalnościach systemu. Prace rozwojowe zakończone zostaną testami - zarówno w obszarze funkcjonalnym, jak i wydajnościowym.


Proces badawczy dopełniony zostanie opracowaniem autorskiej metodyki oraz narzędzi wspierających system Core Banking w zakresie funkcjonalnym: rozliczeń (dostosowanie obsługi rozliczeń do wymagań stosowanych w innych krajach), obsługi wielowalutowej rachunków, sprawozdawczości, interfejsów z zewnętrznymi rozwiązaniami oraz wielojęzycznego interfejsu użytkownika. Po ich zakończeniu wypracowane wyniki zostaną zastosowane w technologii produkcji, w celu wdrożenia na etapie komercjalizacji. W wyniku projektu Asseco Poland S.A. wprowadzi na rynek nowy produkt wraz z kompleksową usługą jego wdrożenia, serwisu oraz późniejszego elastycznego rozwoju.

Ostatecznym produktem projektu będzie system informatyczny o roboczej nazwie def4000 International. Będzie to kompleksowy systemem bankowy, zgodny z wybranymi standardami obowiązującymi w bankach Unii Europejskiej z możliwością skalowania do indywidualnych standardów w zakresie sprawozdawczości i spełnienia wymagań stawianych przez narodowe instytucje nadzoru bankowego. Przyjęte w nim rozwiązania technologiczne oraz podejście do rozwoju funkcjonalności systemu, zapewnią zdolność do pierwszego wdrożenia polskiego systemu bankowego w krajach europejskich i poza europejskich, z uwzględnieniem rynku wschodniego.