Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt PKP

„Modelowe rozwiązanie informatycznej branżowej karty pacjenta
na bazie doświadczeń psychiatrii polskiej” Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/53/53/578/2006/U.

„Modelowe rozwiązanie informatycznej branżowej karty pacjenta
na bazie doświadczeń psychiatrii polskiej” Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/53/53/578/2006/U.

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową 
a gospodarką, poddziałanie: 1.4.1

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektorów usług medycznych poprzez realizację bazy wiedzy wskutek informatycznego odwzorowania zdarzeń obsługi pacjenta i dystrybucje wyników odpowiednim jednostkom nadzoru sektorów.
Działania realizowane w ramach projektu celowego są zgodne z wytycznymi UE „Community framework for state aid for research and development”  i ukierunkowane są na przejęcie nowej wiedzy, która może być wykorzystana w rozwoju nowych rozwiązań, procesów czy usług.
Okres realizacji projektu: 1.01.2007 r. – 31.05.2008 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 6 260 888,89 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 5 790 888,89 PLN
Wysokość dofinansowania badań przemysłowych: 2 550 533,33 PLN
Wysokość dofinansowania badań przedkonkurencyjnych: 539 000,00 PLN

 • Asseco Poland S.A. – obecny Beneficjent umowy z MNiSW. Pierwotnie umowa z MNiSW została zawarta przez firmę SPIN S.A., umowa była kontynuowana przez ABG S.A. następcę prawnego SPIN S.A.; od 1.10.2008 r. następcą prawnym ABG S.A. stało się Asseco Poland S.A.
 • Konsorcjum Instytut Psychiatrii I Neurologii – Impulsy  Sp. z o.o. - wykonawca zadań badawczych
 • Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego  Sp. z o.o. - wykonawca zadań badawczych oraz wsparcie sprawozdawczości i rozliczeń z MNiSW
 • S-Project - współudział przy tworzeniu wniosku, pierwotnie firma miała odpowiadać za sprawozdawczość oraz rozliczenia z MNiSW – zadanie zostało przekazane do  Instytutu Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego  Sp. z o.o.

Badania przemysłowe

Badania przemysłowe miały na celu wyjaśnienie czy teoretyczne rozwiązanie misji projektu jest możliwe do zastosowania zarówno ze względów technicznych, jak i ekonomicznych.
W ramach badań zamodelowano rozwiązanie organizacyjno-techniczne dla realizacji odwzorowania zdarzeń obsługi pacjenta i dystrybucji metadanych oraz danych zbiorczych do jednostek nadzoru.


Badania przedkonkurencyjne

Badania przedkonkurencyjne miały na celu stworzenie prototypu, pierwszego projektu demonstracyjnego oraz projektu pilotażowego, które nie będą przekształcone ani wykorzystane w sposób bezpośredni do zastosowania przemysłowego, czy też handlowego.
Modelowy prototyp rozwiązania organizacyjno-technicznego został przetestowany w Laboratorium udostępnionym przez Środowisko Testujące. Celem testowania było uzyskanie oceny możliwości zastosowania w praktyce – testy akceptacyjne.

W wyniku realizacji prac prowadzonych nad projektem PKP – Psychiatryczna Karta Pacjenta, powstał prototyp systemu informatycznego wspierającego proces tworzenia i przekazywania wymaganej ustawowo dokumentacji przez zobligowane do tego jednostki sprawozdawcze, w zakresie: 

 • Obsługa sprawozdania jednostkowego MZ-15, MZ-19, MZ-30
 • Obsługa zestawienia zbiorczego MZ-15, MZ-19, MZ-30
 • Obsługa sprawozdania zbiorczego MZ-15, MZ-19, MZ-30
 • Obsługa karty statystycznej psychiatrycznej MZ-Szp11b
 • Zarządzanie systemem PKP

System PKP wspomaga proces tworzenia i przekazywania dokumentacji poprzez:

 • automatyczny przepływ informacji pomiędzy jednostkami
 • automatyczne tworzenie zestawień i sprawozdań zbiorczych
 • walidację rejestrowanych danych już na poziomie jednostki sprawozdawczej
 • szybki i łatwy dostęp do danych z dowolnego miejsca (z uwzględnieniem wielopoziomowych praw dostępu)
 • archiwizację danych

Pobierz pliki