Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt SBN

„System Bezpieczeństwa Narodowego RP” (SBN), Nr O ROB 0076 03 001

„Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa”

„System Bezpieczeństwa Narodowego RP” (SBN), Nr O ROB 0076 03 001

realizowany w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Partner w konsorcjum w składzie:

 1. Akademia Obrony Narodowej;
 2. Asseco Poland S.A.;
 3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 4. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;
 5. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Celem głównym projektu jest stworzenie operacyjnego modelu systemu bezpieczeństwa narodowego RP (SBN RP), spójnego organizacyjnie i prawnie zdefiniowanego, zdolnego do reagowania na pojawiające się szanse, wyzwania i zagrożenia. Będzie się to wiązało z opracowaniem wzorca dedukcyjnej bazy danych, metodologii projektowania i technologii wykonania sieciocentrycznych, zintegrowanych systemów informatycznych kierowania, metodyki analizy i oceny wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego oraz ryzyka ich wystąpienia, określeniem docelowej struktury (elementów) i powiązań funkcjonalnych systemu, dokonaniem oceny potrzeb dotyczących prawnych reguł tworzenia, wdrażania i funkcjonowania SBN RP, a także z opracowaniem koncepcji teleinformatycznego wsparcia systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

 • Okres realizacji projektu: 18.12.2012 r. – 17.12.2014 r.
 • Całkowite nakłady na realizację projektu: 3 462 453,00 PLN
 • Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 462 453,00 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 3 462 453,00 PLN (w tym 593 283,00 PLN dla Asseco Poland S.A.)
 • Akademia Obrony Narodowej - Lider Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego
 • Asseco Poland S.A. - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucja Pośrednicząca

W początkowych fazach projektu przeprowadzona zostanie wielokryterialna ocena stanu podstaw prawno-ustrojowych i organizacji bezpieczeństwa narodowego RP pod względem operacyjnym i funkcjonalnym oraz w zakresie teleinformatycznego wspomagania procesu kierowania bezpieczeństwem. Następnie opracowane zostaną metodologiczne i metodyczne podstawy analiz bezpieczeństwa narodowego RP, jak również analiza otoczenia międzynarodowego w wymiarze globalnym i europejskim oraz sytuacji wewnętrznej pod kątem ich wpływu na stan i organizację bezpieczeństwa narodowego RP. Określony zostanie zakres przedmiotowy, podmiotowy oraz funkcjonalny aspektów prawnych bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, następnie opracowany zostanie operacyjny model Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Prace w końcowych etapach badań będą skupiać się, przede wszystkim, na analizie sposobów realizacji wsparcia teleinformatycznego SBN w wybranych krajach, opracowaniu koncepcji wsparcia teleinformatycznego SBN RP, opracowaniu metodologii realizacji sieciocentrycznych systemów wsparcia teleinformatycznego SBN RP, a także opracowaniu projektu koncepcyjnego wzorcowej dedukcyjnej bazy danych dotyczących sytuacji kryzysowych.

Podstawowymi przedmiotami projektu będą docelowy model SBN, model wsparcia teleinformatycznego SBN oraz strategia rozwojowa SBN. Docelowy model SBN, niezależnie od całościowo uporządkowanego aparatu pojęciowego opisu będzie przedstawił wizję (ideę) możliwego do realizacji SBN. Wizja ta będzie pełnić rolę referencyjną, tj. umożliwiać będzie wspólne rozumienie i myślenie o rozwoju SBN przez wszystkie niezależne podmioty systemu, koordynacyjną w stosunku do poszczególnych inicjatyw rozwojowych oraz integracyjną. Model wsparcia teleinformatycznego będzie zapewniał jednolitość metodyczną i technologiczną realizacji poszczególnych przedsięwzięć doskonalenia SBN i w ten sposób zagwarantuje wzrost interoperacyjności systemu. Strategia rozwojowa SBN określi podstawowe kierunki doskonalenia systemu, zakładane priorytety, zidentyfikuje podstawowe etapy wdrożeniowe oraz określi harmonogram.